Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-07-22-Speech-4-011"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19990722.2.4-011"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Mijnheer de Voorzitter, het is jammer dat ik in de eerste toespraak die ik als nieuw parlementslid mag houden, moet spreken over zware fouten die in mijn land zijn gemaakt. In de eerste plaats bij bedrijven die grondstoffen leveren voor veevoer, voorts bij de controlediensten die ervoor moeten zorgen dat, als er een fout is, dat die onmiddellijk ontdekt wordt en dat de gevolgen daarvan beperkt worden. Vooral ook bij de overheid van toen die wekenlang tijd heeft verloren en die ons heel veel schade heeft toegebracht door niet tijdig te melden bij de Europese Commissie en bij de lidstaten dat er iets aan de hand was. Die fouten hebben gezorgd voor een dramatische situatie, ten eerste voor de volksgezondheid natuurlijk, ten tweede ook voor een economische ramp voor de landbouw en voor de hele voedingssector. Het vertrouwen van de mensen is aangetast en het duurt natuurlijk een hele tijd voordat dit opnieuw hersteld is. Bij de verkiezingen vorige maand in ons land zijn die fouten politiek afgestraft. Er is nu in België een nieuwe regering die zo snel mogelijk en met alle middelen probeert de schade te beperken, puin te ruimen en de schade ook te herstellen. Ik hoop dat België daarbij ook kan rekenen op solidariteit vanuit de Unie, want het is duidelijk dat of nu een crisis zoals deze veroorzaakt wordt door een ziekte of door een ongeval of zelfs door een misdaad, voor een consument of voor een landbouwer of een bedrijf die het slachtoffer is van een crisis maakt dat geen verschil uit. Hij is slachtoffer en hij lijdt schade. De Commissie heeft gelukkig, mijnheer de commissaris, begin van de week de deur open gezet zodat de Belgische autoriteiten hulp kunnen verlenen aan bedrijven in nood. Ik hoop dat dat niet de laatste stap is. Op langere termijn is er ook voor ons hier in het Europees Parlement een taak. U komt, mijnheer de commissaris, binnenkort met voorstellen heeft u gezegd. Ik neem aan, mijnheer de Raadsvoorzitter, dat wij en de Raad snel over die teksten kunnen spreken en daar ook de nodige wetgeving kunnen van maken. Er moet Europese regelgeving komen. Ik ben als liberaal heel blij, mijnheer de commissaris, dat u heeft gezegd dat deze regelgeving eenvoudig moet zijn en gebruiksvriendelijk. Zij moet natuurlijk ook streng zijn, zodanig dat de mensen weten wat gezond voedsel betekent en moet voor de ganse keten gelden. Maar het is duidelijk dat op het hoogtepunt van de crisis het natuurlijk absurd is dat de Commissie en haar technische diensten tijd verliezen door discussies met de Belgische autoriteiten en hun technische diensten, omdat er geen normen zijn, omdat men niet weet hoeveel dioxine er dan mag zijn in één of ander product. Op het hoogtepunt van een crisis heeft men zijn tijd voor iets anders nodig dan voor dat. Er moet duidelijk regelgeving komen voor al dat soort zaken, duidelijke, eenvoudige en strenge regels. En u moet het dan ook controleren. Wij moeten ervoor zorgen dat de consumenten aan een kwaliteitslabel kunnen zien of iets gezond is en ook duidelijk weten dat het Europees goedgekeurd is. Ik vind het een goede zaak dat Romano Prodi gisteren heeft gezegd dat er een Europees agentschap komt voor voeding. Het is natuurlijk duidelijk dat dat agentschap op democratische wijze verantwoording moet afleggen en ingebed moet worden, als ik dat zo mag zeggen, in de Europese instellingen. Als wij als Europees Parlement, Europese Commissie, Europese Raad er niet voor zorgen dat er zeer snel regelgeving en goede controles komen dan wordt er nog een item bijgevoegd aan de lange lijst van rampen die wij al hadden. Mijn collega heeft gezegd, dat kan in elk land gebeuren. Wij hebben een aantal voorbeelden. Ik vind dat wij er alles aan moeten doen om ervoor te zorgen dat de lijst van voorbeelden niet nog langer wordt."@nl2
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"(NL) Hr. formand, det er beklageligt, at jeg i min første tale som nyt medlem af parlamentet skal tale om de alvorlige fejl, der er begået i mit eget land. For det første i virksomheder, der leverer råstoffer til foderstoffer. Endvidere af de tilsynsførende tjenester, der skal sørge for, at hvis der er fejl, at de straks opdages, og at følgerne heraf begrænses. Dernæst ikke mindst af den daværende regering, der gennem flere uger spildte tiden, og som har skadet os meget ved ikke i tide at meddele Kommissionen og medlemsstaterne, at der var noget galt. De fejl har gjort situationen dramatisk, for det første for folkesundheden og for det andet også bevirket en økonomisk katastrofe for landbruget og hele fødevaresektoren. Forbrugernes tillid er væk, og det vil naturligvis tage lang tid at genskabe den. Disse fejl blev straffet politisk ved valget i sidste måned i Belgien. Belgien har nu fået en ny regering, der så hurtigt som muligt og med alle midler forsøger at begrænse skaden, rydde op og reparere fejlen. Jeg håber, at Belgien i dette arbejde kan regne med solidaritet fra Unionen, for det er klart, at uanset om en krise som denne skyldes en sygdom eller et uheld eller måske en forbrydelse, så gør det ingen forskel for forbrugeren, landmanden eller den virksomhed, der bliver offer for krisen. De er ofre, og de lider tab. Kommissionen har heldigvis, hr. kommissær, i begyndelsen af denne uge åbnet mulighed for, at de belgiske myndigheder kan yde hjælp til nødlidende virksomheder. Jeg håber, at det ikke er det sidste initiativ. På længere sigt har Europa-Parlamentet også en opgave i denne sag. Hr. kommissær, De fremsætter om kort tid forslag, har De sagt. Jeg går ud fra, hr. rådsformand, at vi og Rådet hurtigt kan drøfte disse tekster og på det grundlag udarbejde de nødvendige love. Det er nødvendigt med EU-regler. Som liberal er jeg meget glad for, hr. kommissær, at De har sagt, at reglerne skal være enkle og brugervenlige. Men de skal også være strenge, så man ved, hvad sund føde er, og de skal gælde for hele fødekæden. Men det er klart, at det er absurd, at Kommissionens tekniske tjenester, mens krisen er på sit højeste, spilder tiden med at diskutere med de belgiske myndigheders tekniske tjenester, fordi der ikke er normer, fordi man så ikke ved, hvor meget dioxin, der må være i et eller andet produkt. Når en krise er på sit højeste, skal man bruge tiden til noget andet end det. Det er nødvendigt med klare regler i den slags sager. Klare, simple og strenge regler. Og De skal selvfølgelig kontrollere, at de overholdes. Vi skal sørge for, at forbrugerne på et kvalitetsmærke kan se, om noget er sundt, og de skal vide, at det er EU-godkendt. Jeg mener, det er godt, at Romano Prodi i går har sagt, at der vil blive oprettet et EU-agentur for fødevarer. Det er naturligvis klart, at agenturet skal stå til ansvar på demokratisk vis, og at det inkorporeres, hvis jeg må sige det sådan, i EU-institutionerne. Hvis Europa-Parlamentet, Kommissionen og Rådet ikke sørger for, at der meget hurtigt laves regler og for en god kontrol, vil der blive tilføjet endnu et emne til den lange liste over de katastrofer, som vi allerede har oplevet. Min kollega har sagt, at det kan ske i alle lande. Vi har en række eksempler. Jeg mener, at vi må gøre alt for at undgå, at listen med eksempler bliver endnu længere."@da1
"(NL) Herr Präsident! In der ersten Rede, die ich als neues Parlamentsmitglied halten darf, muß ich leider über gravierende Fehler sprechen, die in meinem Land begangen worden sind. Zunächst von Betrieben, die Rohstoffe für Tierfutter liefern, aber auch von den Kontrolldiensten, denen es obliegt, einen Fehler unverzüglich anzuzeigen und seine Folgen zu begrenzen. Vor allem auch von der vorherigen Regierung, die wochenlang Zeit verloren und uns enormen Schaden zugefügt hat, indem sie die Europäische Kommission und die Mitgliedstaaten nicht rechtzeitig über die Vorkommnisse informiert hat. Diese Fehlleistungen haben zu einer dramatischen Situation in erster Linie natürlich für die Gesundheit der Menschen und zweitens zu einer wirtschaftlichen Katastrophe für die Landwirtschaft und den gesamten Lebensmittelsektor geführt. Das Vertrauen der Menschen ist erschüttert worden, und natürlich dauert es geraume Zeit, bis es wiederhergestellt ist. Bei den Wahlen in unserem Land vergangenen Monat sind diese Fehler politisch bestraft worden. Es gibt jetzt in Belgien eine neue Regierung, die so schnell wie möglich und mit allen Mitteln bemüht ist, den Schaden zu begrenzen, aufzuräumen und den Schaden auch zu beheben. Ich hoffe, daß Belgien dabei auch auf die Solidarität der Union zählen kann, denn offensichtlich macht es für einen von einer Krise betroffenen Verbraucher, Landwirt oder Betrieb keinen Unterschied, ob eine Krise wie diese durch eine Krankheit, einen Unfall oder gar durch ein Verbrechen verursacht wurde. Sie sind das Opfer und die Geschädigten. Die Kommission, Herr Kommissar, hat Anfang dieser Woche glücklicherweise grünes Licht gegeben, so daß die belgischen Behörden geschädigten Betrieben Unterstützung gewähren können. Hoffentlich ist dies nicht der letzte Schritt. Langfristig haben auch wir hier im Europäischen Parlament eine Aufgabe. Sie, Herr Kommissar, haben gesagt, in Kürze Vorschläge vorlegen zu wollen. Ich nehme an, Herr Ratspräsident, daß wir und der Rat recht bald über diese Texte sprechen und aus ihnen die erforderlichen Rechtsvorschriften ableiten können. Es muß eine europäische Gesetzgebung geschaffen werden. Als Liberaler begrüße ich es, Herr Kommissar, daß Sie gesagt haben, diese Vorschriften müßten transparent und besser, anwendbar sein. Sie müssen selbstverständlich auch streng sein, damit die Menschen wissen, was gesunde Lebensmittel bedeuten, und sie muß für die gesamte Nahrungsmittelkette gelten. Verständlicherweise ist es absurd, daß die Kommission und ihre technischen Dienste auf dem Höhepunkt der Krise durch Diskussionen mit den belgischen Behörden und ihren technischen Dienststellen Zeit verlieren, da es keine Normen gibt, da man nicht weiß, wieviel Dioxin in einem Produkt enthalten sein darf. Auf dem Höhepunkt einer Krise braucht man seine Zeit für andere Dinge als für Diskussionen. Es muß eine klare Gesetzgebung für all diese Dinge geben, verständliche, einfache und strenge Vorschriften. Und Sie müssen das auch kontrollieren. Wir müssen dafür sorgen, daß die Verbraucher an einem Qualitätszeichen erkennen, ob etwas gesund ist, und die Sicherheit haben, daß es sich um ein europäisches Label handelt. Ich finde es gut, daß Romano Prodi gestern gesagt hat, es werde eine europäische Lebensmittelagentur eingerichtet. Selbstverständlich muß diese Agentur demokratisch Rechenschaft ablegen und, wenn ich das so sagen darf, in die europäischen Institutionen eingebettet werden. Wenn wir uns als Europäisches Parlament, als Europäische Kommission, als Europäischer Rat nicht dafür einsetzen, daß umgehend Rechtsvorschriften und wirksame Kontrollen kommen, wird der langen Liste von Katastrophen, die wir schon hatten, eine weitere hinzugefügt. Meine Kollegin hat gesagt, das hätte in jedem Land passieren können. Wir haben eine Reihe von Beispielen. Wir müssen alles dafür tun, daß die Liste von Beispielen nicht noch länger wird."@de7
"(NL) Κύριε Πρόεδρε, είναι κρίμα που στην πρώτη ομιλία που εκφωνώ ως νέος βουλευτής του Κοινοβουλίου είμαι υποχρεωμένος να αναφερθώ σε σοβαρά παραπτώματα που συνέβησαν στη χώρα μου. Το θέμα αφορά κατ" αρχάς επιχειρήσεις οι οποίες παράγουν πρώτες ύλες για ζωοτροφές και τις υπηρεσίες ελέγχου, οι οποίες πρέπει να μεριμνούν ώστε κάθε ενδεχόμενο λάθος να ανακαλύπτεται αμέσως και να περιορίζονται οι επιπτώσεις του. Σφάλματα διέπραξε και η τότε κυβέρνηση, η οποία χρονοτριβούσε επί εβδομάδες και μας προξένησε πολύ σοβαρές ζημιές γιατί δεν γνωστοποίησε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη ότι κάτι συνέβαινε. Τα σφάλματα αυτά δημιούργησαν κατ" αρχάς μια δραματική κατάσταση για τη δημόσια υγεία και κατά δεύτερον προξένησαν οικονομική καταστροφή στη γεωργία και στον τομέα των τροφίμων. Η εμπιστοσύνη των πολιτών έχει δεχτεί σοβαρό πλήγμα, και θα χρειαστεί βεβαίως να περάσει πολύς καιρός έως ότου αποκατασταθεί. Στις εκλογές του περασμένου μήνα στη χώρα μας απονεμήθηκε η πολιτική τιμωρία για τα σφάλματα αυτά. Το Βέλγιο έχει πλέον μια νέα κυβέρνηση, η οποία προσπαθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα και με κάθε μέσο που έχει στη διάθεσή της να περιορίσει τις ζημιές, να συμμαζέψει τα πράγματα και να επανορθώσει τα σφάλματα. Ελπίζω πως στην προσπάθεια αυτή το Βέλγιο θα μπορεί να υπολογίζει στην αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και το λέω αυτό γιατί είναι σαφές ότι για τον καταναλωτή, τον γεωργό και την επιχείρηση που είναι το θύμα της δεν έχει καμία σημασία εάν η κρίση αυτή έχει προκληθεί από μια ασθένεια, ένα ατύχημα ή ακόμη κι ένα έγκλημα. Τις ζημίες τις υφίστανται τα θύματα. Ευτυχώς, κύριε Επίτροπε, η Επιτροπή δημιούργησε στην αρχή της εβδομάδας ένα άνοιγμα, ώστε οι βελγικές αρχές να μπορούν να βοηθήσουν επιχειρήσεις που βρίσκονται σε κατάσταση ανάγκης. Ελπίζω ότι το βήμα αυτό δεν θα είναι το τελευταίο. Μακροπρόθεσμα πρέπει να ασχοληθεί με το θέμα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Επίτροπε, δηλώσατε ότι θα καταθέσετε σύντομα προτάσεις. Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, υποθέτω ότι θα μπορέσουμε σύντομα να μιλήσουμε με το Συμβούλιο για τα κείμενα και να θεσπίσουμε την απαραίτητη νομοθεσία. Πρέπει να θεσπιστεί ευρωπαϊκή νομοθεσία. Κύριε Επίτροπε, ως Φιλελεύθερος χαίρομαι ιδιαιτέρως με τη δήλωσή σας ότι η νομοθεσία πρέπει να είναι απλή και φιλική προς τους χρήστες. Βεβαίως πρέπει να είναι και αυστηρή, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι άνθρωποι τη σημασία της έννοιας «υγιεινά τρόφιμα», και πρέπει να ισχύει για όλη την αλυσίδα διατροφής. Είναι όμως σαφές ότι στο αποκορύφωμα της κρίσης είναι αδιανόητο η Επιτροπή και οι τεχνικές υπηρεσίες της να χάνουν χρόνο σε συζητήσεις με τις βελγικές αρχές και τις δικές τους τεχνικές υπηρεσίες, επειδή δεν υπάρχουν πρότυπα και επειδή δεν γνωρίζουν πόση διοξίνη επιτρέπεται να περιέχει το τάδε ή το δείνα προϊόν. Στο αποκορύφωμα της κρίσης ο χρόνος που διαθέτουμε πρέπει να αξιοποιείται για άλλους σκοπούς και όχι γι" αυτές τις συζητήσεις. Είναι σαφές ότι πρέπει να θεσπιστεί νομοθεσία για όλες αυτές τις υποθέσεις, ότι πρέπει να θεσπιστούν σαφείς, απλοί και αυστηροί κανόνες. Πρέπει δε να ασκείται και έλεγχος για την εφαρμογή τους. Πρέπει να φροντίσουμε ώστε οι καταναλωτές να μπορούν να βλέπουν σε μια επισήμανση εάν ένα προϊόν είναι υγιεινό και να γνωρίζουν χωρίς αμφιβολία ότι είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρώ θετική τη χθεσινή δήλωση του Romano Prodi ότι θα δημιουργηθεί ευρωπαϊκή υπηρεσία για τα τρόφιμα. Είναι βέβαια σαφές ότι η εν λόγω υπηρεσία πρέπει να υπόκειται σε δημοκρατικό έλεγχο και να υπαχθεί στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Εάν εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο δεν φροντίσουμε για την ταχεία θέσπιση νομοθεσίας και την άσκηση των κατάλληλων ελέγχων, θα προστεθούν και άλλες καταστροφές στη μακρά σειρά αυτών που ήδη γνωρίσαμε. Όπως είπε και ο συνάδελφός μου, αυτό μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε χώρα. Έχουμε δε μερικά παραδείγματα. Πιστεύω πως πρέπει να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε ο κατάλογος με τα παραδείγματα να μη γίνει μεγαλύτερος."@el8
"(NL) Mr President, it is a shame that in my maiden speech as a new MEP, I should have to speak of serious mistakes that have been made in my country, firstly by companies that supply raw materials for cattle feed, and secondly by the control agencies whose responsibility it is to ensure that when a mistake is made, it is discovered immediately and the consequences limited. Particular mention should also be made of the government then in office which wasted weeks and caused us a great deal of harm by not giving the European Commission and the Member States adequate warning that something was wrong. These mistakes have resulted in an extremely serious situation, firstly as regards public health, and secondly, they have caused economic disaster in agriculture and throughout the food sector. People"s trust has been damaged and it will, of course, be a long time before it is restored again. These mistakes were duly punished in the political arena at last month"s elections. There is now a new government in Belgium which is trying to limit the damage, pick up the pieces and also repair the damage, as quickly as possible and using all the means at its disposal. I hope that Belgium will also be able to count on the Union"s support in this, for it is clear that whether a crisis such as this is caused by a disease or an accident, or even a crime, that is of no consequence to a consumer, a farmer or a company that falls victim to the crisis. They are victims and they suffer. Fortunately, Mr Commissioner, at the beginning of the week, the Commission opened the door for the Belgian authorities to come to the assistance of companies in need. I hope that will not prove to be the last step. In the long-term, there is also a task for us here in the European Parliament. Mr Commissioner, you have said that you will soon be presenting proposals. I assume, Mr President-in-Office of the Council, that we and the Council will be able to discuss the texts very shortly and will be able to turn them into the legislation we need. We must have European regulations. Speaking as a liberal, Mr Commissioner, I am very pleased that you have said that these regulations must be simple and user-friendly. Of course, they must also be strict, so that people know what is meant by healthy food, and they must apply to the whole food chain. But it is clearly absurd that at the height of the crisis, the Commission and its technical services should be wasting time on discussions with the Belgian authorities and their technical services because there are no standards, because people do not know what the permitted level of dioxins is for different products. At the height of a crisis, time can be better spent on other things. Clear and unambiguous regulations must be drawn up for all matters of this kind which are clear, simple and strict. And, of course, you must monitor them as well. We must ensure that consumers are able to tell from a quality label when something is healthy, and they must also be made fully aware when something has the European seal of approval. I think it is a good thing that Romano Prodi said yesterday that there is to be a European agency for food. Of course, it goes without saying that such an agency must discharge its responsibility in a democratic manner and must be embedded, if I can put it this way, in the European institutions. If we, as European Parliament, European Commission and European Council, fail to ensure that regulations and effective controls are introduced very rapidly, then yet another item will be added to the long list of disasters already in existence. My colleague said things of this kind can happen in any country. We have seen a number of examples. I think that we should spare no efforts in ensuring that the list of examples does not grow ever longer."@en3
"(NL) Señor Presidente, es una lástima que en la primera intervención que se me permite realizar como nuevo diputado tenga que hablar de unos graves errores cometidos en mi país, en primer lugar en empresas que suministran la materia prima de los piensos para animales, luego en los servicios de control encargados de descubrir cualquier fallo que se produzca y de limitar sus consecuencias; también, y sobre todo, en la Administración de aquel entonces que estuvo perdiendo el tiempo durante semanas y que nos ha perjudicado enormemente por no comunicar a tiempo a la Comisión Europea y a los Estados miembros lo que estaba ocurriendo. Esos fallos han provocado una situación dramática, en primer lugar, por supuesto, para la salud pública y en segundo lugar han significado un desastre económico para la agricultura y para todo el sector alimentario. Se ha visto afectada la confianza de la gente y naturalmente pasará mucho tiempo antes de que ésta se haya recuperado. Con las elecciones del mes pasado en nuestro país, esos fallos han recibido su castigo político. Ahora contamos en Bélgica con un nuevo Gobierno que con la mayor diligencia y por todos los medios intenta limitar los daños, despejar el panorama y, también, reparar los perjuicios. Espero que para esto Bélgica pueda contar con la solidaridad de la Unión, porque está claro que no importa si una crisis como ésta haya sido causada por una enfermedad, por un accidente o incluso por un acto criminal. Al consumidor, al agricultor o a la empresa que haya sido la víctima le dará igual. Ellos son las víctimas y sufren las consecuencias. Afortunadamente, señor Comisario, la Comisión ha abierto una puerta a principios de esta semana para que las autoridades belgas puedan ofrecer ayudas a las empresas con problemas. Espero que ese no sea el último paso. A más largo plazo también tenemos una tarea aquí en este Parlamento Europeo. En breve, ha dicho usted, señor Comisario, volverá con propuestas. Supongo, señor Presidente del Consejo, que nosotros y el Consejo pronto podamos debatir esos textos y convertirlos en la legislación necesaria. Necesitamos una reglamentación europea. Yo, como liberal, me alegro mucho, señor Comisario, de que haya dicho usted que deberá ser sencilla y fácil de usar. Naturalmente ha de ser severa también, de modo que la gente sepa lo que significa una comida sana, y deberá valer para toda la cadena. Pero está claro que en el momento más álgido de la crisis es absurdo que la Comisión y sus servicios técnicos pierdan el tiempo con discusiones con las autoridades belgas y los servicios técnicos de éstas, ya que no hay normas y dado que no se sabe cuánta dioxina puede tener cualquier producto. En el momento más crítico de una crisis se necesita el tiempo para otras cosas. Está claro que se necesita una reglamentación para todo este tipo de cosas, unas reglas claras, sencillas y estrictas. Y usted, además, deberá controlarlas. Hemos de procurar que los consumidores puedan comprobar en la etiqueta si una cosa es sana y que sepan que cuenta con autorización europea. Me parece buena cosa el que Romano Prodi haya dicho ayer que se constituirá una Agencia europea para la alimentación. Naturalmente, está claro que esa Agencia deberá responder democráticamente y que deberá incorporarse entre las instituciones europeas. Si nosotros, como Parlamento Europeo, Comisión Europea y Consejo Europeo no nos encargamos de una rápida reglamentación y unos buenos controles, se añadirá otro más a la larga lista de desastres con la que contábamos ya. Mi colega ha dicho que esto podía haber ocurrido en cualquier país. Tenemos algunos ejemplos. Opino que debemos hacer todo lo posible para procurar que no se alargue aún más esa larga lista de ejemplos."@es12
"Arvoisa puhemies, pahoittelen sitä, että minun on uutena parlamentin jäsenenä heti ensimmäisessä puheenvuorossani puututtava omassa maassani tehtyihin vakaviin virheisiin. Virheisiin, joihin ovat syyllistyneet ensinnäkin eläinten rehun raaka-aineita tuottavat yritykset, lisäksi ne valvontaviranomaiset, joiden tehtävänä on huolehtia siitä, että jos virheitä ilmenee, ne otetaan heti huomioon ja niiden seuraukset pidetään kurissa. Minun on kuitenkin puututtava etenkin silloisen hallituksen tekemiin virheisiin, sillä se tuhlasi viikkokaupalla aikaa ja löi laimin tehtävänsä ilmoittaa Euroopan komissiolle ja jäsenvaltioille heti varhaisessa vaiheessa, että jotain oli vialla, ja aiheutti siten meille erittäin paljon vahinkoa. Nämä virheet ovat aiheuttaneet vakavan tilanteen ensinnäkin tietysti kansanterveyttä ajatellen, toiseksi ne ovat aiheuttaneet myös taloudellisen katastrofin maatalouden alalla ja koko elintarvikealalla. Ihmisten luottamus on saanut kolhun, ja vie luonnollisesti oman aikansa ennen kuin se on saatu korjattua. Viime kuussa maassamme pidetyissä vaaleissa näistä virheistä rangaistiin poliittisella tasolla. Belgialla on nyt uusi hallitus, joka pyrkii mahdollisimman nopeasti ja kaikin keinoin paitsi rajoittamaan vahinkoja ja raivaamaan sotkun, myös korjaamaan vahinkoja. Toivon Belgian tässä pyrkimyksessään voivan luottaa myös unionin tukeen, sillä onhan selvää, että kriisin uhriksi joutuneelle kuluttajalle, maataloustuottajalle tai yritykselle ei ole eroa siinä, onko kyseisen kriisin aiheuttanut sairaus, onnettomuus vai vaikkapa rikos. Hän on uhri ja hänelle on aiheutunut vahinkoa. Onneksi komissio on, hyvä komission jäsen, kuluvan viikon alussa mahdollistanut sen, että Belgian hallitus voi avustaa vaikeuksissa olevia yrityksiä. Toivon, ettei tämä jäisi viimeiseksi askeleeksi. Pitkällä aikavälillä myös meillä täällä Euroopan parlamentissa on tehtävämme. Arvoisa komission jäsen, sanoitte, että aiotte lähiaikoina esittää ehdotuksia. Oletan, arvoisa neuvoston puheenjohtaja, että me ja neuvosto voimme piakkoin keskustella näistä ehdotuksista ja myös laatia niistä tarvittavan lainsäädännön. Meidän on luotava säännöstö koko yhteisöä varten. Liberaalina olen erittäin tyytyväinen siihen, arvoisa komission jäsen, että sanoitte, että säännöstön tulee olla yksinkertainen ja helposti sovellettavissa käytäntöön. Sen täytyy tietysti olla myös tiukka, jotta ihmiset ymmärtäisivät, miten tärkeää terveellinen ravinto on, ja sen tulee koskea koko jakeluketjua. Kuitenkin on tietysti selvästikin järjetöntä, että kriisin ollessa huipussaan komissio ja sen tekniset osastot standardien puuttuessa tuhlaavat aikaa keskusteluihin Belgian hallintoelinten ja niiden teknisten osastojen kanssa, koska ei tiedetä, kuinka paljon dioksiinia mikäkin tuote saa sisältää. Kriisin ollessa vaikeimmillaan aikaa tulisi käyttää muuhun kuin moisiin pohdintoihin. Kaikista tällaisista asioista on laadittava selkeä säännöstö, selvät, yksinkertaiset ja tiukat säännöt, joiden noudattamista teidän sitten myös tulee valvoa. Meidän on huolehdittava siitä, että kuluttajat pystyvät laatumerkistä päättelemään, onko kyseinen tuote terveellinen, ja että siitä myös käy selvästi ilmi, että tuote on EU: n hyväksymä. Mielestäni on hyvä asia, että tullaan perustamaan eurooppalainen elintarvikejärjestö, kuten Romano Prodi eilen mainitsi. On itsestään selvää, että tämän järjestön on oltava demokratian mukaisesti vastuunalainen ja rakennuttava, jos minun sallitaan niin sanoa, yhteisön toimielinten pohjalle. Jos me, eli Euroopan parlamentti, Euroopan komissio ja Eurooppa-neuvosto, emme huolehdi siitä, että mitä pikimmin saadaan aikaiseksi lainsäädäntö ja sen tehokas valvonta, niin joudumme lisäämään vielä uuden tekijän katastrofiemme jo ennestäänkin pitkään luetteloon. Kollegani sanoi, että sellainen voi puhjeta missä maassa tahansa. Meille ovat tuttuja useat esimerkit. Mielestäni meidän on pyrittävä parhaamme mukaan pitämään huoli siitä, ettei esimerkkien lista enää kasva pitemmäksi."@fi5
"(NL) Monsieur le Président, il est regrettable que ma première intervention en tant que nouveau député auprès de ce Parlement doive porter sur de graves fautes commises dans mon pays. Tout d"abord dans le chef des entreprises fournissant les matières premières pour les aliments pour bétail, ensuite des services de contrôle qui doivent veiller, s"il y a une erreur commise, à ce qu"elle soit immédiatement détectée et à en limiter les conséquences. Mais aussi et certains dans le chef des autorités de l"époque qui ont perdu de précieuses semaines et qui nous ont causé un grand tort en n"avertissant pas en temps voulu la Commission européenne et les États membres de ce qui se passait. Ces fautes ont provoqué une situation dramatique, tout d"abord bien sûr en matière de santé publique, mais aussi parce qu"il s"agit d"une catastrophe économique pour le secteur agricole et l"ensemble du secteur alimentaire. La confiance a été entamée et il faudra naturellement pas mal de temps pour la rétablir. Ces erreurs ont été sanctionnées sur le plan politique à l"occasion des élections du mois dernier dans notre pays. La Belgique dispose à présent d"un nouveau gouvernement qui tente par tous les moyens de limiter les dégâts aussi vite que possible, de faire le nettoyage qui s"impose et aussi de réparer les dégâts. J"espère que là aussi, la Belgique pourra compter sur la solidarité de l"Union car il est clair que pour le consommateur, l"agriculteur ou l"entreprise victime d"une crise, peu importe que celle-ci ait été provoquée par une maladie ou un accident, voire même un délit. Il en est victime et il en subit les conséquences. Heureusement, Monsieur le Commissaire, la Commission a ouvert la porte, au début de cette semaine, afin que les autorités belges puissent apporter une aide aux entreprises dans le besoin. J"espère que ce n"est pas le dernier pas. À plus long terme, une tâche nous incombe aussi au sein du Parlement européen. Monsieur le Commissaire, vous nous avez dit que vous présenteriez bientôt des propositions. Je veux croire, Monsieur le Président du Conseil, que nous pourrons rapidement débattre de ces textes avec le Conseil et en tirer la législation nécessaire. Il doit y avoir une réglementation européenne. En tant que libéral, je me réjouis, Monsieur le Commissaire, que vous ayez déclaré que cette réglementation se devait d"être simple et tournée vers l"utilisateur. Bien entendu, elle doit aussi être stricte afin que les gens sachent ce que signifie une alimentation saine et elle doit valoir pour l"ensemble de la chaîne. Mais il est évident qu"au plus fort de la crise, il est bien sûr absurde que la Commission et ses services se perdent dans des discussions avec les autorités belges et leurs services techniques car il n"y a pas de normes disponibles, que l"on ne sait pas quelle quantité de dioxine est autorisée dans l"un ou l"autre produit. Au paroxysme d"une crise, on doit passer son temps à autre chose qu"à cela. Il nous faut une réglementation claire pour toute cette sorte de choses; des règles claires, simples et strictes. Et il faut aussi des contrôles. Nous devons veiller à ce que les consommateurs puissent voir, grâce à la présence d"un label de qualité, si un produit est sain ou non et savoir clairement qu"il est approuvé au niveau européen. J"ai trouvé positif que Romano Prodi ait annoncé hier la création d"une agence européenne pour l"alimentation. Il est bien entendu évident qu"une telle agence devrait assumer sa responsabilité de manière démocratique et être incorporée, si je puis dire, dans les institutions européennes. Si le Parlement européen, la Commission européenne, le Conseil européen ne veillent pas à la mise en place rapide d"une réglementation et de contrôles satisfaisants, ce sera un article à ajouter à la longue liste des catastrophes déjà endurées. Ma collègue a déclaré que cela peut se produire dans chaque pays. Nous disposons d"un certain nombre d"exemples. Je trouve que nous devrions tout faire pour que la liste d"exemples ne s"allonge pas davantage."@fr6
"(NL) Signor Presidente, è un peccato che nel primo intervento che pronuncio in qualità di nuovo eurodeputato io debba parlare dei gravi errori commessi nel mio paese. In primo luogo a livello delle aziende che forniscono le materie prime per il foraggio, poi a livello dei servizi di controllo che devono assicurare che, in caso di problemi, questi vengano immediatamente individuati al fine di limitarne le conseguenze, ma soprattutto a livello dei responsabili politici in carica all"epoca dei fatti, che hanno perso settimane di tempo e ci hanno arrecato gravi danni non comunicando tempestivamente alla Commissione europea e agli Stati membri che c'era qualcosa che non andava. Tali errori sono alla base di una situazione drammatica, che in primo luogo ha messo a rischio la salute pubblica e, in secondo, ha provocato una catastrofe economica che colpisce l'agricoltura e l'intero settore alimentare. La fiducia dei cittadini è compromessa e ci vorrà molto tempo prima di riconquistarla. In occasione delle elezioni tenute nel nostro paese lo scorso mese tali errori sono stati puniti sul piano politico. In Belgio abbiamo un nuovo governo che cerca di ridurre quanto prima e con tutti i mezzi disponibili i danni, di risolvere i problemi ereditati dall"esecutivo precedente e di porre rimedio al pregiudizio arrecato. Mi auguro che il Belgio possa contare sulla solidarietà dell'Unione, perché è chiaro che per un consumatore, per un agricoltore o per un'impresa vittima di una crisi non fa alcuna differenza che essa sia stata causata da una malattia, da un incidente o da un crimine. Egli ne è vittima ed egli ne subisce le conseguenze. Signor Commissario, fortunatamente all'inizio di questa settimana la Commissione ha dato il via libera, cosicché ora le autorità belghe possono fornire aiuti alle aziende in crisi. Spero che questo non sia l'ultimo passo che verrà compiuto. A più lungo termine, anche noi che sediamo qui nel Parlamento europeo avremo un compito da svolgere. Signor Commissario, lei ha affermato che tra breve presenterà delle proposte. Signor Presidente del Consiglio, suppongo che Parlamento e Consiglio potranno discutere con celerità i testi e varare la normativa necessaria. Deve essere approntata una normativa europea. Signor Commissario, in quanto liberale mi rallegro che lei abbia dichiarato che la normativa dev"essere semplice e facile da applicare. Ovviamente deve essere anche rigorosa, affinché i cittadini sappiano che cosa significhi cibo sano, e deve valere per l'intera catena alimentare. È però chiaro che all'apice della crisi è assurdo che la Commissione e i servizi tecnici perdano tempo in discussioni con le autorità belghe e i loro servizi tecnici perché non esistono norme, perché non si sa quale quantità di diossina può essere contenuta in un determinato prodotto. All'apice di una crisi bisogna dedicare il proprio tempo ad altro. Bisogna varare disposizioni chiare prevedendo norme chiare, semplici e rigorose, e occorre che la loro applicazione venga controllata. Dobbiamo far sì che i consumatori possano riconoscere da un'etichetta di qualità se un prodotto è sano e sappiano che è stato approvato a livello europeo. Ritengo positivo che ieri Romano Prodi abbia affermato che verrà istituita un'agenzia europea per gli alimenti. È evidente che tale agenzia deve assumersi le proprie responsabilità in maniera democratica e dev"essere inquadrata, se così posso dire, nelle Istituzioni europee. Se noi, in quanto Parlamento, Commissione e Consiglio non ci diamo da fare affinché vengano predisposti quanto prima una normativa e validi controlli, si aggiungerà un ulteriore punto al lungo elenco di catastrofi che ci hanno già colpito. Come ha detto il collega, casi di questo tipo possono accadere in qualsiasi paese, e ne abbiamo già numerosi esempi. Penso che dobbiamo fare di tutto affinché l'elenco di esempi negativi non si allunghi ulteriormente."@it9
"(NL) Mr President, it is a shame that in my maiden speech as a new MEP, I should have to speak of serious mistakes that have been made in my country, firstly by companies that supply raw materials for cattle feed, and secondly by the control agencies whose responsibility it is to ensure that when a mistake is made, it is discovered immediately and the consequences limited. Particular mention should also be made of the government then in office which wasted weeks and caused us a great deal of harm by not giving the European Commission and the Member States adequate warning that something was wrong. These mistakes have resulted in an extremely serious situation, firstly as regards public health, and secondly, they have caused economic disaster in agriculture and throughout the food sector. People"s trust has been damaged and it will, of course, be a long time before it is restored again. These mistakes were duly punished in the political arena at last month"s elections. There is now a new government in Belgium which is trying to limit the damage, pick up the pieces and also repair the damage, as quickly as possible and using all the means at its disposal. I hope that Belgium will also be able to count on the Union"s support in this, for it is clear that whether a crisis such as this is caused by a disease or an accident, or even a crime, that is of no consequence to a consumer, a farmer or a company that falls victim to the crisis. They are victims and they suffer. Fortunately, Mr Commissioner, at the beginning of the week, the Commission opened the door for the Belgian authorities to come to the assistance of companies in need. I hope that will not prove to be the last step. In the long-term, there is also a task for us here in the European Parliament. Mr Commissioner, you have said that you will soon be presenting proposals. I assume, Mr President-in-Office of the Council, that we and the Council will be able to discuss the texts very shortly and will be able to turn them into the legislation we need. We must have European regulations. Speaking as a liberal, Mr Commissioner, I am very pleased that you have said that these regulations must be simple and user-friendly. Of course, they must also be strict, so that people know what is meant by healthy food, and they must apply to the whole food chain. But it is clearly absurd that at the height of the crisis, the Commission and its technical services should be wasting time on discussions with the Belgian authorities and their technical services because there are no standards, because people do not know what the permitted level of dioxins is for different products. At the height of a crisis, time can be better spent on other things. Clear and unambiguous regulations must be drawn up for all matters of this kind which are clear, simple and strict. And, of course, you must monitor them as well. We must ensure that consumers are able to tell from a quality label when something is healthy, and they must also be made fully aware when something has the European seal of approval. I think it is a good thing that Romano Prodi said yesterday that there is to be a European agency for food. Of course, it goes without saying that such an agency must discharge its responsibility in a democratic manner and must be embedded, if I can put it this way, in the European institutions. If we, as European Parliament, European Commission and European Council, fail to ensure that regulations and effective controls are introduced very rapidly, then yet another item will be added to the long list of disasters already in existence. My colleague said things of this kind can happen in any country. We have seen a number of examples. I think that we should spare no efforts in ensuring that the list of examples does not grow ever longer."@lv10
"(NL) Senhor Presidente, é pena que no primeiro discurso que tenho oportunidade de proferir na qualidade de novo deputado do Parlamento, eu tenha de falar dos graves erros que foram cometidos no meu país. Em primeiro lugar, pelas empresas que fornecem matérias-primas destinadas à produção de rações, seguidamente pelos serviços de controlo, aos quais compete zelar por que, quando existe um erro, o mesmo seja imediatamente detectado e as suas consequências sejam restringidas e, sobretudo também pelas autoridades públicas que detinham a competência, que durante várias semanas perderam tempo e nos causaram muitos prejuízos, por não terem participado atempadamente à Comissão Europeia e aos Estados-Membros que algo se passava. Tais erros geraram uma situação dramática, em primeiro lugar, naturalmente, para a saúde pública e, em segundo lugar, também uma catástrofe económica para o sector agrícola e para todo o sector alimentar. A confiança das pessoas foi abalada, confiança essa que leva, como é óbvio, muito tempo a reconquistar. Esses erros foram politicamente punidos nas eleições que tiveram lugar no mês passado, no meu país. A Bélgica tem agora um novo Governo, que procura por todos os meios e com a maior rapidez possível limitar os prejuízos, remover os escombros e reparar também os danos. Espero que, nesse âmbito, a Bélgica possa também contar com a solidariedade da União, pois é evidente que, quer uma crise seja provocada por uma doença, por um acidente, ou mesmo por um acto criminoso, isso nada muda para os consumidores, os agricultores ou as empresas por ela atingidos, já que são eles as vítimas e sofrem os danos. Felizmente, Senhor Comissário, que no início da semana a Comissão Europeia abriu a porta para que as autoridades belgas possam auxiliar as empresas em dificuldades. Espero que este não seja o último passo. Neste contexto, a mais longo prazo, haverá também uma tarefa para nós, aqui no Parlamento Europeu. Como o Senhor Comissário disse, em breve irá apresentar propostas. Presumo, Senhor Presidente em exercício do Conselho, que muito em breve o Conselho e o Parlamento poderão discutir esses textos e, com base neles, produzir a legislação necessária. Tem de passar a haver regulamentação comunitária. Enquanto liberal, Senhor Comissário, alegra-me muito o facto de ter dito que essa legislação deverá ser simples e fácil de aplicar. Ela deverá também, naturalmente, ser rigorosa, por forma a que as pessoas saibam o que significa uma alimentação sadia, e também ser aplicável a toda a cadeia alimentar. Porém, é evidente que agora, no auge da crise, é absurdo que a Comissão e os seus serviços técnicos percam tempo em discussões com as autoridades belgas e os respectivos serviços técnicos, já que não existem normas, já que não se sabe o teor de dioxina que este ou aquele produto pode conter. No auge de uma crise, o tempo é necessário para outras coisas. Tem de haver regulamentação clara para todo este tipo de matérias; regras claras, simples e rigorosas. E, por conseguinte, é preciso fazer controlos. Temos de zelar por que os consumidores possam ver num rótulo de qualidade se um produto é sadio e também estar certo de que o mesmo é aprovado a nível europeu. Considero positivo o facto de Romano Prodi ter anunciado ontem que será criada uma Agência europeia independente para o sector dos alimentos e dos fármacos. É óbvio que essa Agência tem de prestar responsabilidades de forma democrática e, digamos, de ser enquadrada no seio das instituições comunitárias. Se, enquanto Parlamento Europeu, enquanto Comissão Europeia, enquanto Conselho Europeu, não zelarmos com a maior rapidez por que haja regulamentação e controlos adequados, mais um item será acrescentado à longa lista de catástrofes que já possuíamos. Tal como o meu colega teve ocasião de observar, isso pode ocorrer em qualquer país. Temos alguns exemplos. Por esse motivo, acho que devemos envidar todos os esforços no sentido de zelar por que essa lista de exemplos não se torne ainda mais longa."@pt11
"(NL) Herr talman! Det är tråkigt att jag i det första anförande jag håller som ny parlamentsledamot måste tala om allvarliga fel som begåtts i mitt eget land. Först och främst hos företag som levererar råvaror till djurfoder, vidare hos de kontrollorgan som, om något är fel, skall sörja för att detta omedelbart upptäcks och att följderna därav begränsas. Det gäller framför allt också staten vid den tiden som förlorade tid i flera veckor och som tillfogade oss mycket stor skada genom att inte i tid underrätta Europeiska kommissionen och medlemsstaterna om att något var på tok. Dessa fel har orsakat en dramatisk situation, för det första för folkhälsan naturligtvis, för det andra också en ekonomisk katastrof för jordbruket och för hela livsmedelssektorn. Folkets förtroende har skadats, och det kommer naturligtvis att dröja länge innan detta är återställt på nytt. Vid valet förra månaden i vårt land ledde dessa fel till en politisk tillrättavisning. I Belgien har det nu kommit en ny regering som så snabbt som möjligt och med alla medel försöker att begränsa skadan, röja upp och även reparera skadan. Jag hoppas att Belgien i det sammanhanget också kan räkna med solidaritet från unionen, för det står klart att om nu en kris som denna förorsakas av en sjukdom eller av en olycka eller till och med av ett brott så gör det ingen skillnad för en konsument eller en jordbrukare eller ett företag som blir offer för en kris. Han är offer, och han lider skada. Kommissionen öppnade lyckligtvis dörren, herr kommissionär, i början av veckan så att de belgiska myndigheterna kan bevilja hjälp till företag i nöd. Jag hoppas att det inte är det sista steget. På längre sikt finns det också en uppgift för oss här i Europaparlamentet. Ni skall, herr kommissionär, inom kort komma med förslag har ni sagt. Jag antar, herr rådsordförande, att vi och rådet snabbt kommer att kunna tala om dessa texter och utifrån dem också kunna skapa den nödvändiga lagstiftningen. Det måste komma en europeisk lagstiftning till stånd. Jag är som liberal mycket glad, herr kommissionär, att ni har sagt att denna lagstiftning måste vara enkel och användarvänlig. Den måste naturligtvis också vara sträng på ett sådant sätt att människorna vet vad som menas med felfri mat, och den måste gälla för hela kedjan. Men det står klart att det naturligtvis är absurt att kommissionen och dess tekniska enheter förlorar tid vid krisens kulmen genom diskussioner med de belgiska myndigheterna och deras tekniska enheter, eftersom det inte finns några normer, eftersom man inte vet hur mycket dioxin det får vara i den eller den produkten. När en kris nått sin kulmen behöver man använda sin tid till annat än detta. Det måste komma en tydlig lagstiftning för alla frågor av den sorten, tydliga, enkla och stränga regler. Och sedan måste man också kontrollera detta. Vi måste sörja för att konsumenterna kan se på en kvalitetsetikett om något är felfritt och också veta att det är godkänt på europeisk nivå. Jag tycker det är positivt att Romano Prodi i går sade att det skall skapas ett europeiskt organ för livsmedel. Det är naturligtvis uppenbart att detta organ måste stå till svars på demokratiskt sätt och måste bäddas in, om jag får uttrycka mig på det sättet, i de europeiska institutionerna. Om vi från Europaparlamentets, Europeiska kommissionens och Europeiska rådets sida inte sörjer för att lagstiftning och goda kontroller snabbt kommer till stånd, då kommer ytterligare en punkt att läggas till på den långa lista över katastrofer som vi redan hade. Min kollega sade att det kan hända i vilket land som helst. Vi har ett antal exempel. Jag anser att allt måste göras för att sörja för att listan över exempel inte blir ännu längre."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Sterckx (ELDR)"13,2,1,8,10,3,12,11,7,9,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph