Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-07-21-Speech-3-118"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19990721.7.3-118"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
". – Can I join Mr Sasi in congratulating Members of the House on the election that they achieved to this Parliament and particularly congratulate, as Mr Sasi did, the new Members of the House? I hope that they will find their tasks and their career here are both fascinating and fulfilling in the service of the people who have elected them. The House may also wish to know that, in the course of discussions this month, Members of the existing Commission who have always fully respected their solemn undertaking to meet the obligations of integrity and discretion have readily and voluntarily reaffirmed that commitment. To them, as to me of course, it is axiomatic. The House will be aware that the composite version of the resolution for debate before this Parliament today was produced this morning in keeping with usual practice. The Commission has therefore had no opportunity to discuss the specific call in the motion for resolution for current Commissioners to respect voluntarily the new Code of Conduct. I have, however, consulted the acting President, Mr Marín, and can inform the House that this issue will receive the attention of the Commission at its meeting next week. I have sought to respond to the motion for debate as fully as possible whilst respecting the fact that the case which prompted the question is now . I know that the House will share my awareness of the fact that this debate and my later response to it will need to take account of that obvious legal consideration. The resolution for debate relates to specific events and to principles concerning the conduct of Commissioners. I will therefore respond on behalf of the Commission by reporting briefly on those events and on the Commission's reaction to them. On 29 June 1999, the President of the Commission, Mr Santer was made aware of the decision of Mr Bangemann to depart from the Commission in order to take up a private sector appointment two days later on 1 July 1999. Mr Santer wrote to Mr Bangemann on 30 June 1999 informing him that he would be put on functional leave and that his responsibilities would be transferred to a colleague in the Commission. In that letter, Mr Santer stipulated that Mr Bangemann could not commence his new duties and his new activities until the procedure set out in Article 215 of the Treaty had been completed and he also said that he would submit to the College the question of the compatibility of that planned appointment with Article 213 of the Treaty. On 1 July 1999, the Commission discussed the matter before beginning its formal scheduled meeting. Mr Bangemann attended those proceedings and stated that he had not acted and would not act in ways that breached Article 213. The Commission formally took note of those statements from Mr Bangemann. The House will be familiar with Article 213 which, amongst other things, requires Members of the Commission in particular ‘to behave with integrity and discretion as regards the acceptance, after they have ceased to hold office, of certain appointments'. All Commissioners, Mr President, appear before the Court of Justice to swear an oath to that effect on taking up office. At the meeting held on 1 July 1999, Commissioners expressed their views to Mr Bangemann and he then withdrew from the room. Commissioners subsequently considered the issues raised by these events and their conclusions are set out in a statement which was published on 1 July 1999 and extensively reported. On 9 July 1999, as the House will have heard from Mr Sasi, the Council decided to refer this case to the Court of Justice under Article 213 of the Treaty and, following that decision, it is now for the Court to pronounce on the matters. Honourable Members will understand that the case is therefore now and the Commission consequently has to abstain from public comment on it. As a general indication of the view of the Commission on the issues posed by the motion before the House, I refer Honourable Members to the concluding paragraph of the Commission's statement of 1 July 1999 which expressed the view ‘that it would be advisable for the future to clarify the implementation of Article 213 regarding Commission members' activities after they have ceased to hold office'. The Commission consequently notes that on 17 July 1999 the President and Commission-designate agreed upon and published a draft Code of Conduct for Commissioners. As the House will have seen from press reports, that document specifies clear compulsory requirements for future Commissioners who intend to engage in any occupation during the year after they leave office to inform the Commission of their intentions in good time. It further provides for a procedure of examination and decision-making that includes the specific power of the Commission to refer the matter to an ethics committee when a Commissioner's planned occupation is related to his or her portfolio."@en3
lpv:translated text
"Jeg vil gerne tilslutte mig hr. Sasis ord, når han lykønsker medlemmer af Parlamentet med valget, og især de nye medlemmer af Parlamentet. Jeg håber, at de vil finde deres opgaver og arbejde her både fascinerende og tilfredsstillende som repræsentanter for det folk, der har valgt dem. Parlamentet vil måske også gerne vide, at medlemmer af den eksisterende Kommission, som altid har respekteret deres højtidelige forsikring om at overholde kravene om hæderlighed og tilbageholdenhed, under denne måneds drøftelser frivilligt har afgivet dette løfte igen. Det er naturligvis både for dem og mig aksiomatisk. Parlamentet vil vide, at den samlede version af beslutningen til forhandling foran Parlamentet i dag blev udarbejdet i morges i overensstemmelse med vanlig praksis. Kommissionen har derfor ikke haft lejlighed til at drøfte den specifikke anmodning i beslutningsforslaget til nuværende kommissærer om frivilligt at respektere den nye adfærdskodeks. Jeg har imidlertid konsulteret den konstituerede formand, hr. Marín, og kan oplyse Parlamentet om, at dette spørgsmål vil få Kommissionens opmærksomhed på mødet i næste uge. Jeg har forsøgt at give så omfattende et svar som muligt på forslaget til forhandling og samtidig respektere, at den pågældende sag nu er . Jeg ved, at Parlamentet vil forstå, at denne redegørelse og mit senere svar vil være afhængig af den juridiske vurdering. Den pågældende beslutning vedrører særlige begivenheder og principper for kommissærers opførsel. Jeg vil derfor tale på vegne af Kommissionen ved kort at rapportere om de begivenheder og Kommissionens reaktion herpå. Den 29. juni 1999 blev formanden for Kommissionen, hr. Santer, gjort opmærksom på hr. Bangemanns beslutning om to dage senere, den 1. juli 1999, at forlade Kommissionen til fordel for et job i den private sektor. Hr. Santer skrev til hr. Bangemann den 30. juni 1999 og oplyste ham om, at han ville få tildelt orlov, og at hans ansvarsområder ville blive overtaget af en kollega i Kommissionen. I det pågældende brev fastsatte hr. Santer, at hr. Bangemann ikke kunne starte sine nye aktiviteter, før proceduren som fastlagt i artikel 215 i traktaten var gennemført, og han oplyste også, at han ville forelægge kollegiet spørgsmålet om, hvorvidt den planlagte udnævnelse var kompatibel med artikel 213 i traktaten. Den 1. juli 1999 drøftede Kommissionen sagen før det formelle planlagte møde. Hr. Bangemann deltog i disse drøftelser og erklærede, at han ikke havde overtrådt og ikke havde i sinde at overtræde artikel 213. Kommissionen noterede sig formelt hr. Bangemanns erklæringer. Parlamentet er bekendt med artikel 213, hvori det er fastsat for medlemmer af Kommissionen i særdeleshed »efter tjenesteperiodens ophør at udvise hæderlighed og tilbageholdenhed med hensyn til overtagelse af visse hverv«. Alle kommissærer, hr. formand, skal foran Domstolen sværge herpå ved tiltrædelse. På mødet den 1. juli 1999 var der nogle kommissærer, der gav udtryk for deres holdninger over for hr. Bangemann, som herefter trak sig tilbage. Kommissærerne drøftede efterfølgende de spørgsmål, der fremkom efter disse begivenheder, og deres konklusioner er beskrevet i en redegørelse, der blev offentliggjort den 1. juli 1999, og som har været meget omtalt. Den 9. juli 1999 besluttede Rådet, som Parlamentet har hørt fra hr. Sasi, at henvise denne sag til Domstolen i henhold til artikel 213 i traktaten, og det er nu Domstolens afgørelse. De ærede medlemmer vil forstå, at sagen derfor nu er og at Kommissionen konsekvent må afholde sig fra at kommentere sagen offentligt. Som et generelt udtryk for Kommissionens holdning om de spørgsmål, der blev forelagt Parlamentet, kan jeg henvise de ærede medlemmer til det afsluttende afsnit i Kommissionens redegørelse af 1. juli 1999, som udtrykte holdningen om, at det i fremtiden ville være tilrådeligt at klarlægge gennemførelsen af artikel 213 vedrørende aktiviteter for medlemmer af Kommissionen efter tjenesteperiodens ophør. Kommissionen har efterfølgende noteret sig, at formanden og den udpegede formand for Kommissionen den 17. juli 1999 udarbejdede og offentliggjorde et udkast til en adfærdskodeks for kommissærer. Som Parlamentet vil vide fra pressen, indeholder dette dokument klare obligatoriske krav til fremtidige kommissærer, som har til hensigt at tiltræde en hvilken som helst stilling i året efter, at de forlader embedet, om i god tid at informere Kommissionen om deres hensigt. Der er endvidere fastsat krav om en undersøgelsesprocedure og afgørelse, som giver Kommissionen specifik bemyndigelse til at henvise sager til et etisk udvalg, når en kommissærs planlagte stilling er relateret til hans eller hendes portefølje."@da1
"Ich möchte es Herrn Sasi gleichtun und den Mitgliedern dieses Parlaments zu ihrer Wahl in dieses Hohe Haus gratulieren. Ganz besonders möchte ich, ebenso wie Herr Sasi, die neuen Abgeordneten beglückwünschen. Ich hoffe, sie empfinden ihre Aufgaben und ihr Abgeordnetendasein hier im Dienste der Menschen, die sie gewählt haben, als Faszination und gleichermaßen als Erfüllung. Es mag für das Hohe Haus von Interesse sein, daß die Mitglieder der derzeitigen Kommission, die ihre feierliche Verpflichtung, ehrenhaft und zurückhaltend zu sein, stets uneingeschränkt beachtet haben, diese Verpflichtung im Verlauf der in diesem Monat geführten Diskussionen bereitwillig und von sich aus bekräftigt haben. Für sie, wie natürlich auch für mich, ist das eine grundsätzliche Sache. Dem Hohen Haus wird bekannt sein, daß die konsolidierte Fassung der heute zur Diskussion in diesem Parlament vorliegenden Entschließung entsprechend der üblichen Praxis heute früh hergestellt wurde. Die Kommission hatte daher noch keine Gelegenheit, den im Entschließungsentwurf enthaltenen speziellen Aufruf an die derzeitigen Kommissare, aus freiem Willen den neuen Verhaltenskodex zu respektieren, zu erörtern. Ich habe mich allerdings mit dem amtierenden Präsidenten, Herrn Marín, beraten und kann das Hohe Haus informieren, daß sich die Kommission mit dieser Frage auf seiner Sitzung in der nächsten Woche befassen wird. Ich habe mich bemüht, möglichst umfassend auf den zur Diskussion stehenden Antrag einzugehen und dabei die Tatsache zu beachten, daß der der Frage zugrunde liegende Fall derzeit rechtshängig ist. Ich weiß das Hohe Haus einer Meinung mit mir, daß diese einleuchtende rechtliche Erwägung in dieser Aussprache und in meiner späteren Antwort Berücksichtigung finden muß. Die zur Diskussion stehende Entschließung bezieht sich auf spezielle Vorkommnisse und auf Grundsätze in bezug auf das Verhalten von Kommissaren. Namens der Kommission will ich daher eine Antwort geben, indem ich kurz über diese Vorkommnisse und über die Reaktion der Kommission darauf berichte. Am 29. Juni 1999 erfuhr der Präsident der Kommission, Herr Santer, von Herrn Bangemanns Entschluß, zwei Tage darauf, am 1. Juli 1999, aus der Kommission auszuscheiden und einen Posten im Privatsektor zu übernehmen. Herr Santer informierte Herrn Bangemann am 30. Juni 1999 in einem Schreiben darüber, daß er beurlaubt sei und seine Aufgaben einem Kollegen in der Kommission übertragen würde. In diesem Schreiben stellte Herr Santer fest, daß Herr Bangemann seine neuen Verpflichtungen nicht eingehen und seine neue Tätigkeit nicht aufnehmen könne, ehe das Verfahren gemäß Artikel 215 des Vertrags abgeschlossen sei, und er teilte darin auch mit, daß er die Frage der Vereinbarkeit der geplanten Berufung mit Artikel 213 des Vertrags dem Kollegium vortragen würde. Am 1. Juli 1999 erörterte die Kommission vor ihrer offiziell vorgesehenen Tagung die Angelegenheit. Herr Bangemann nahm an dieser Veranstaltung teil und erklärte, daß er mit seinem Verhalten keineswegs gegen Artikel 213 verstoßen habe und daß er das auch nicht tun würde. Die Kommission nahm diese Äußerungen Herrn Bangemanns offiziell zur Kenntnis. Das Hohe Haus wird mit Artikel 213 vertraut sein, der unter anderem von den Mitgliedern der Kommission verlangt, daß sie ?bei der Annahme gewisser Tätigkeiten oder Vorteile nach Ablauf dieser Tätigkeit (als Kommissionsmitglied) ehrenhaft und zurückhaltend“ sind. Alle Kommissare legen bei ihrer Amtsübernahme vor dem Gerichtshof einen entsprechenden Eid ab. Auf ihrer Tagung am 1. Juli 1999 äußerten die Kommissare ihre Auffassungen gegenüber Herrn Bangemann, der sodann den Saal verließ. Die Kommissare erörterten daraufhin die durch die Vorkommnisse entstandenen Probleme; ihre Schlußfolgerungen sind in einer Erklärung enthalten, die am 1. Juli 1999 veröffentlicht und über die ausführlich berichtet wurde. Wie Herr Sasi dem Hohen Haus mitgeteilt hat, beschloß der Rat am 9. Juli 1999, diesen Fall gemäß Artikel 213 des Vertrags dem Gerichtshof zu übergeben, und nach diesem Beschluß liegt es nun beim Gerichtshof, in dieser Angelegenheit zu befinden. Die ehrenwerten Mitglieder werden verstehen, daß dieser Fall nunmehr rechtshängig ist und die Kommission sich daher öffentlicher Kommentare dazu zu enthalten hat. Als allgemeinen Hinweis auf die Auffassung der Kommission zu den Fragen, die in dem dem Hohen Haus vorliegenden Entschließungsantrag aufgeworfen werden, verweise ich die ehrenwerten Abgeordneten auf den letzten Absatz der Erklärung der Kommission vom 1. Juli 1999, in der die Auffassung geäußert wird, ?daß es für die Zukunft ratsam“ sei, ?eine Klarstellung der Umsetzung von Artikel 213 bezüglich der Tätigkeiten von Kommissionsmitgliedern nach Ablauf ihrer Amtszeit vorzunehmen.“ Die Kommission nimmt daher zur Kenntnis, daß sich der Präsident und die designierte Kommission am 17. Juli 1999 auf den Entwurf eines Verhaltenskodex für Kommissare verständigt und ihn veröffentlicht haben. Wie das Hohe Haus Presseberichten entnehmen konnte, sind in diesem Dokument eindeutige obligatorische Forderungen an künftige Kommissare festgelegt, die sich während des auf ihre Amtszeit folgenden Jahres einer Tätigkeit zu widmen beabsichtigen. Demnach haben sie die Kommission rechtzeitig über ihre Absichten zu unterrichten. Ferner ist ein Prüf- und Entscheidungsverfahren vorgesehen, in dessen Rahmen die Kommission die Sondervollmacht besitzt, die Angelegenheit einem Ethikausschuß zu übergeben, sofern die geplante Tätigkeit eines Kommissars oder einer Kommissarin mit seinem bzw. ihrem Aufgabenbereich in Verbindung steht."@de7
"Επιτρέψτε μου να συγχαρώ και εγώ, όπως και ο κ. Sasi, τους βουλευτές για την εκλογή τους σε αυτό το Κοινοβούλιο και ιδιαίτερα, όπως έκανε και ο κ. Sasi, τα νέα μέλη του Κοινοβουλίου. Ελπίζω ότι τα καθήκοντα και η καριέρα τους εδώ θα τους δώσει το αίσθημα της πληρότητας στην υπηρεσία εκείνων που τους έχουν εκλέξει. Το Κοινοβούλιο επιθυμεί ίσως να μάθει επίσης ότι, κατά τη διάρκεια των συζητήσεων αυτό το μήνα, μέλη της εν ενεργεία Επιτροπής που ανέκαθεν σέβονταν πλήρως τη ρητή δέσμευση που έχουν αναλάβει να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους για επίδειξη εντιμότητας και διακριτικότητας, επιβεβαίωσαν για μια ακόμη φορά πρόθυμα και οικειοθελώς αυτή τη δέσμευση. Για αυτούς, όπως ασφαλώς και για μένα, είναι αυτονόητο. Το Σώμα θα πρέπει να γνωρίζει ότι η συνολική έκδοση του ψηφίσματος προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Κοινοβουλίου συντάχθηκε σήμερα το πρωί ως είθισται. Η Επιτροπή δεν είχε ως εκ τούτου την ευκαιρία να συζητήσει το συγκεκριμένο αίτημα που περιλαμβάνεται στην πρόταση ψηφίσματος να σέβονται οικειοθελώς οι εν ενεργεία επίτροποι το νέο κώδικα δεοντολογίας. Ωστόσο, ζήτησα τη γνώμη του εν ενεργεία Προέδρου, κ. Marin, και μπορώ να πληροφορήσω το Σώμα ότι η Επιτροπή θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα κατά τη συνάντησή της την επόμενη βδομάδα. Έχω προσπαθήσει να ανταποκριθώ στην πρόταση προς συζήτηση όσο το δυνατόν πληρέστερα, σεβόμενος παράλληλα το γεγονός ότι η υπόθεση που κίνησε το θέμα τώρα Ξέρω ότι το Σώμα είναι όπως και εγώ ενήμερο για το γεγονός ότι αυτός ο ευνόητος νομικός παράγοντας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης και της απόκρισής μου σε αυτή. Το ψήφισμα προς συζήτηση σχετίζεται με συγκεκριμένα γεγονότα και με αρχές όσον αφορά τον κώδικα δεοντολογίας των Επιτρόπων. Θα απαντήσω ως εκ τούτου εξ ονόματος της Επιτροπής εκθέτοντας εν συντομία εκείνα τα γεγονότα και την αντίδραση της Επιτροπής σε αυτά. Στις 29 Ιουνίου 1999, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Santer ενημερώθηκε για την απόφαση του κ. Bangemann να απέλθει από την Επιτροπή προκειμένου να διοριστεί σε θέση του ιδιωτικού τομέα δύο μέρες αργότερα την 1η Ιουλίου 1999. Ο κ. Santer έστειλε επιστολή στον κ. Bangemann στις 30 Ιουνίου 1999 πληροφορώντας τον ότι θα του έδιναν υπηρεσιακή άδεια και ότι τις αρμοδιότητές του θα αναλάμβανε ένας συνάδελφος στην Επιτροπή. Σε αυτή την επιστολή, ο κ. Santer ανέφερε ρητώς ότι ο κ. Bangemann δεν μπορούσε να αναλάβει τα νέα του καθήκοντα και το νέο του έργο πριν ολοκληρωθεί η διαδικασία που ορίζει το άρθρο 215 της Συνθήκης. Είπε επίσης ότι θα έθετε στο Σώμα ζήτημα συμβατότητας του προγραμματισμένου διορισμού με το άρθρο 213 της Συνθήκης. Την 1η Ιουλίου 1999 η Επιτροπή συζήτησε το θέμα προτού ξεκινήσει η επίσημη προγραμματισμένη συνάντηση. Ο κ. Bangemann παρακολούθησε αυτή τη συνεδρίαση και δήλωσε ότι δεν είχε ενεργήσει και δεν θα ενεργούσε με τρόπο που θα παραβίαζε το άρθρο 213. Η Επιτροπή έλαβε επισήμως υπόψη της αυτές τις δηλώσεις του κ. Bangemann. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να γνωρίζει το άρθρο 213 με το οποίο ζητείται μεταξύ άλλων από τα μέλη της Επιτροπής συγκεκριμένα «να συμπεριφέρονται με εντιμότητα και διακριτικότητα όσον αφορά την αποδοχή, μετά την παύση τους από το αξίωμα, κάποιων διορισμών». Όλοι οι Επίτροποι, κ. Πρόεδρε, εμφανίζονται ενώπιον του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για να πάρουν έναν ανάλογο όρκο κατά την ανάληψη αξιώματος. Στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την 1η Ιουλίου 1999, οι επίτροποι εξέφρασαν τις απόψεις τους στον κ. Bangemann και ο ίδιος αποσύρθηκε έπειτα από την αίθουσα. Στη συνέχεια οι επίτροποι εξέτασαν τα ζητήματα που προέκυψαν από αυτά τα γεγονότα και τα πορίσματά τους αναπτύσσονται σε δήλωση που δημοσιεύτηκε την 1η Ιουλίου 1999 και που παρουσιάζεται εκτενώς. Στις 9 Ιουλίου 1999, όπως θα έχει πληροφορηθεί το Κοινοβούλιο από τον κ. Sasi, το Συμβούλιο αποφάσισε να παραπέμψει την υπόθεση στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 213 της Συνθήκης και, δεδομένης αυτής της απόφασης, εναπόκειται τώρα στο Δικαστήριο να αποφανθεί επί του θέματος. Συνεπώς, οι αξιότιμοι βουλευτές θα πρέπει να έχουν συνειδητοποιήσει ότι η υπόθεση ακόμη και ότι ως εκ τούτου η Επιτροπή θα πρέπει να απέχει από κάθε δημόσιο σχόλιο επ" αυτής. Για να πάρουν μια γενική εικόνα για τη θέση της Επιτροπής πάνω σε θέματα που προκύπτουν από την πρόταση ψηφίσματος ενώπιον του Κοινοβουλίου, παραπέμπω τους αξιότιμους βουλευτές στην τελευταία παράγραφο της δήλωσης της Επιτροπής την 1η Ιουλίου 1999, όπου εκφραζόταν η άποψη «ότι θα ήταν σωστό να διευκρινίζεται στο εξής η εφαρμογή του άρθρου 213 όσον αφορά τις δραστηριότητες των μελών της Επιτροπής μετά την παύση τους από το αξίωμα». Η Επιτροπή σημειώνει επομένως ότι στις 17 Ιουλίου 1999 ο Πρόεδρος και η εντολοδόχος Επιτροπή συμφώνησαν και δημοσίευσαν ένα προσχέδιο του κώδικα δεοντολογίας των επιτρόπων. Όπως θα γνωρίζει το Σώμα από αναφορές στον τύπο, αυτό το έγγραφο ορίζει σαφώς την υποχρέωση των μελλοντικών επιτρόπων που σκοπεύουν να ασκήσουν οποιοδήποτε επάγγελμα κατά το έτος που ακολουθεί μετά την παύση τους από το αξίωμα, να ενημερώνουν εγκαίρως την Επιτροπή για τις προθέσεις τους. Προβλέπει επίσης μια διαδικασία εξέτασης και λήψης αποφάσεων, συμπεριλαμβανομένης της εξουσίας της Επιτροπής να παραπέμψει το θέμα σε επιτροπή δεοντολογίας σε περίπτωση που το επάγγελμα που έχει προγραμματίσει να ασκήσει ένας επίτροπος σχετίζεται με το χαρτοφυλάκιό του/της."@el8
"Deseo unirme al Sr. Sasi en felicitar a los miembros de la Asamblea por haber sido elegidos para este Parlamento y felicitar en particular, como ha hecho el Sr. Sasi, a los diputados nuevos. Espero que sus labores y su trayectoria profesional aquí les resulten a la vez fascinantes y placenteras, estando al servicio de los que les han elegido. Quizá la Asamblea desee saber además que, durante las conversaciones de este mes, algunos miembros de la Comisión actual que siempre han respetado plenamente su compromiso solemne de cumplir las obligaciones de honestidad y discreción han reiterado de buena gana y voluntariamente dicho compromiso. Para ellos, como para mí, por supuesto, es axiomático. La Asamblea estará al corriente de que la versión consolidada de la resolución de debate ante este Parlamento en el día de hoy salió esta mañana de acuerdo con la práctica habitual. La Comisión, por lo tanto, no ha tenido ocasión de hablar sobre la petición específica que se hace en la propuesta de resolución de que los actuales comisarios respeten voluntariamente el nuevo código de conducta. No obstante, he consultado al Presidente interino, Sr. Marín, y puedo informar a la Asamblea de que este tema recibirá la atención de la Comisión en la reunión de ésta de la semana que viene. He intentado responder a la propuesta de debate de la manera lo más completa posible respetando a la vez el hecho de que el asunto que ha motivado la pregunta se encuentra ahora . Sé que la Asamblea, como yo mismo, es consciente de que este debate y mi ulterior respuesta al mismo deberán tener en cuenta dicha consideración legal obvia. La resolución que se está sometiendo a debate tiene que ver con acontecimientos específicos y con principios relacionados con la conducta de los comisarios. Responderé, por lo tanto, en nombre de la Comisión, informando brevemente sobre dichos acontecimientos y sobre la reacción de la Comisión ante los mismos. El 29 de junio de 1999, al Presidente de la Comisión, Sr. Santer, se le comunicó la decisión del Sr. Bangemann de dejar la Comisión para asumir un puesto en el sector privado dos días más tarde, el 1 de julio de 1999. El Sr. Santer escribió al Sr. Bangemann el 30 de junio de 1999 informándole de que se le relevaría de su cargo y que sus competencias serían transferidas a un compañero de la Comisión. En la carta, el Sr. Santer especificaba que el Sr. Bangemann no podría emprender sus nuevas tareas y actividades mientras no se hubiera completado el procedimiento establecido en el artículo 215 del Tratado, y decía asimismo que sometería al Colegio de Comisarios la cuestión de la compatibilidad del nombramiento previsto con el artículo 213 del Tratado. El 1 de julio de 1999, la Comisión debatió el tema antes de comenzar su reunión programada oficial. El Sr. Bangemann asistió a este debate y afirmó que no había actuado ni actuaría de ningún modo que vulnerara el artículo 213. La Comisión tomó nota oficialmente de estas declaraciones del Sr. Bangemann. La Asamblea estará familiarizada con el artículo 213 que, entre otras cosas, exige concretamente que los miembros de la Comisión respeten «los deberes de honestidad y discreción, en cuanto a la aceptación, una vez terminado su mandato, de determinadas funciones o beneficios». Todos los comisarios, señor Presidente, comparecen ante el Tribunal de Justicia para hacer un juramento a este efecto al asumir el cargo. En la reunión celebrada el 1 de julio de 1999, los comisarios expresaron su punto de vista al Sr. Bangemann y él después se retiró de la sala. Los comisarios examinaron a continuación las cuestiones planteadas por estos acontecimientos y sus conclusiones se exponen en una declaración que fue publicada el 1 de julio de 1999 y de la que ha informado extensamente. El 9 de julio de 1999, tal como la Asamblea habrá oído decir al Sr. Sasi, el Consejo decidió remitir el asunto al Tribunal de Justicia amparándose en el artículo 213 del Tratado; después de dicha decisión, ahora le corresponde al Tribunal pronunciarse sobre las cuestiones suscitadas. Sus Señorías comprenderán que, por lo tanto, el asunto se encuentra ahora y que la Comisión debe abstenerse entonces de hacer comentarios públicos sobre el mismo. Como indicación general de la opinión que sustenta la Comisión acerca de las cuestiones que plantea la propuesta sometida a la Asamblea, remito a Sus Señorías al apartado final de la declaración de la Comisión de 1 de julio de 1999, en la que manifestaba la opinión de que «sería aconsejable de cara el futuro aclarar la aplicación del artículo 213 con respecto a las actividades de los miembros de la Comisión después de haber cesado en su cargo». La Comisión, por consiguiente, hace notar que el 17 de julio de 1999 el Presidente y la Comisión designada acordaron y publicaron un borrador de código de conducta para los comisarios. Tal como habrá sabido la Asamblea por informes de prensa, en dicho documento se especifican unas obligaciones claras para los futuros comisarios que se propongan ocupar algún puesto durante el año posterior a la terminación de su mandato de informar con tiempo a la Comisión de sus intenciones. Prevé además un procedimiento de examen y de decisión que incluya la capacidad específica de la Comisión de remitir la cuestión a un comité deontológico cuando la ocupación prevista del comisario esté relacionada con su cartera."@es12
") Haluaisin Sasin tavoin onnitella parlamentin jäseniä siitä, että heidät valittiin parlamenttiin, ja onnitella aivan erityisesti, kuten Sasi, parlamentin uusia jäseniä. Toivon, että he pitävät tehtäviään ja työtään täällä niiden ihmisten hyväksi, jotka heidät valitsivat, sekä kiehtovina että antoisina. Parlamentti haluaa ehkä tietää myös sen, että tässä kuussa käytyjen keskustelujen aikana nykyisen komission jäsenet, jotka ovat aina kunnioittaneet täysin juhlallista vakuutustaan noudattaa kunniallisuuden ja pidättyvyyden velvoitteita, ovat mielellään ja vapaaehtoisesti vahvistaneet sitoumuksensa. Heille, ja ilman muuta myös minulle, se on päivänselvää. Parlamentti varmaankin tietää, että parlamentin tänään käsittelemästä päätöslauselmasta laadittiin tänä aamuna tiivistetty versio tavanomaisen käytännön mukaisesti. Komissiolla ei näin ollen ole ollut tilaisuutta keskustella siitä päätöslauselmaesitykseen sisältyvästä nimenomaisesta vetoomuksesta, että nykyiset komission jäsenet noudattaisivat vapaaehtoisesti uusia menettelysääntöjä. Olen kuitenkin kääntynyt virkaatekevän puheenjohtajan Marínin puoleen, ja voin kertoa parlamentille, että komissio käsittelee tätä kysymystä ensi viikolla pitämässään kokouksessa. Olen pyrkinyt vastaamaan käsiteltävänä olevaan päätöslauselmaesitykseen mahdollisimman kattavasti kunnioittaen kuitenkin sitä tosiseikkaa, että tähän tilanteeseen johtanut tapaus on nyt . Tiedän, että myös parlamentti tiedostaa sen tosiseikan, että tässä keskustelussa ja myöhemmässä vastauksessani on otettava huomioon tuo kiistaton oikeudellinen näkökohta. Käsiteltävänä olevassa päätöslauselmassa viitataan tiettyihin tapahtumiin ja komission jäsenten toimintaa koskeviin periaatteisiin. Vastaan näin ollen komission puolesta kertomalla lyhyesti näistä tapahtumista ja komission reaktiosta niihin. Komission puheenjohtaja Santerille ilmoitettiin 29. kesäkuuta 1999 Bangemannin päätöksestä lähteä komissiosta ja ottaa vastaan toimi yksityisellä sektorilla kaksi päivää myöhemmin 1. heinäkuuta 1999. Santer ilmoitti Bangemannille 30. kesäkuuta 1999 lähettämässään kirjeessä, että hänet vapautettaisiin tehtävästään ja että hänen tehtävänsä siirrettäisiin jollekin hänen kollegalleen komissiossa. Kirjeessään Santer määräsi, ettei Bangemann voisi aloittaa uudessa tehtävässään ja uudessa työssään, ennen kuin perustamissopimuksen 215 artiklassa säädetty menettely oli saatettu päätökseen, ja hän sanoi myös siirtävänsä kollegiolle kysymyksen siitä, onko tuo kaavailtu toimi sopusoinnussa perustamissopimuksen 213 artiklan kanssa. Komissio keskusteli asiasta 1. heinäkuuta 1999 ennen varsinaisen kokouksensa aloittamista. Bangemann osallistui näihin tilaisuuksiin ja totesi, ettei hän ollut menetellyt tai menettelisi 213 artiklan vastaisella tavalla. Komissio merkitsi virallisesti tietoonsa Bangemannin lausunnon. Parlamentti lienee tietoinen 213 artiklasta, jossa muun muassa edellytetään, että komission jäsenet ”osoittavat kunniallisuutta ja pidättyvyyttä, kun heille toimikauden päätyttyä tarjotaan tiettyjä tehtäviä tai etuja”. Arvoisa puhemies, kaikki komission jäsenet antavat siitä vakuutuksen tuomioistuimen edessä astuessaan virkaan. Komission jäsenet ilmoittivat Bangemannille kantansa 1. heinäkuuta 1999 pidetyssä kokouksessa, minkä jälkeen tämä poistui huoneesta. Tämän jälkeen komission jäsenet käsittelivät tapahtumien myötä esiin tulleita kysymyksiä, ja heidän johtopäätöksensä sisältyvät julkilausumaan, joka julkistettiin 1. heinäkuuta 1999 ja josta on raportoitu laajalti. Kuten parlamentti varmaankin kuuli Sasin kertovan, neuvosto päätti 9. heinäkuuta 1999 siirtää asian tuomioistuimeen perustamissopimuksen 213 artiklan mukaisesti, ja tuon päätöksen myötä tuomioistuimen on nyt annettava tuomionsa asiassa. Arvoisat parlamentin jäsenet varmaankin ymmärtävät, että asia on nyt näin ollen ja että komission täytyy pidättäytyä kommentoimasta sitä julkisesti. Yleisenä osoituksena siitä, miten komissio suhtautuu käsittelemäämme päätöslauselmaesitykseen liittyviin kysymyksiin, viittaan komission 1. heinäkuuta 1999 antaman julkilausuman viimeiseen kappaleeseen, jossa esitettiin se näkemys, että olisi suotavaa täsmentää vastaisuudessa 213 artiklan täytäntöönpanoa komission jäsenten tehtävien osalta sen jälkeen, kun heidän toimikautensa on päättynyt. Komissio näin ollen huomauttaa, että 17. heinäkuuta 1999 nimetty puheenjohtaja ja komissio sopivat luonnoksesta komission jäsenten menettelysäännöiksi ja julkaisivat sen. Kuten parlamentti varmaankin on lehdistä lukenut, tuossa asiakirjassa määritellään selvästi, että niillä tulevilla komission jäsenillä, jotka aikovat ottaa vastaan jonkin tehtävän toimikautensa päättymisen jälkeisenä vuonna, on velvollisuus ilmoittaa komissiolle aikeistaan hyvissä ajoin. Siinä määrätään lisäksi selvitys- ja päätöksentekomenettelystä, jonka mukaisesti komissiolla on erityiset valtuudet siirtää asia eettiseen komiteaan, kun komission jäsenen kaavailtu toimi liittyy hänen salkkuunsa."@fi5
"Je tiens à féliciter, à l'instar de M. Sasi, les députés de leur élection à ce Parlement et en particulier, comme M. Sasi, féliciter les nouveaux députés. J'espère qu'ils trouveront leurs tâches et leur carrière, au service de leurs électeurs, fascinantes et profondément satisfaisante. Le Parlement sera également heureux d'apprendre que, au cours des discussions de ce mois, des membres de la Commission existante, qui ont toujours tenu leur engagement solennel de respecter leurs obligations d'honnêteté et de délicatesse, ont volontairement réaffirmé cet engagement. C'est évident aussi bien pour eux que pour moi. Le Parlement n'ignore pas que la version composite de la résolution débattue au Parlement aujourd'hui a été produite ce matin, pratique habituelle. La Commission n'a dès lors pas pu discuter de l'appel précis dans la proposition de résolution invitant les commissaires actuels à s'en tenir volontairement au nouveau code de conduite. J'ai cependant consulté le président en exercice, M. Marín, et je puis informer le Parlement que cette question recevra toute l'attention de la Commission au cours de sa réunion, la semaine prochaine. J'ai tenté de répondre à la proposition à l'examen autant que possible tout en respectant le fait que l'affaire qui a déclenché la question est à présent devant la Cour de justice. Je sais que le Parlement comprendra que ce débat et ma réponse doivent évidemment tenir compte de ces considérations légales. La résolution à l'examen porte sur des événements précis et sur les principes concernant la conduite des commissaires. Je répondrai dès lors au nom de la Commission en faisant un bref exposé de ces événements et de la réaction de la Commission à leur égard. Le 29 juin 1999, le président de la Commission, M. Santer, apprenait la décision de M. Bangemann de quitter la Commission afin d'être recruté dans le secteur privé deux jours plus tard, le 1 juillet 1999. M. Santer a écrit à M. Bangemann le 30 juin 1999, lui informant qu'il acceptait sa démission et que ses responsabilités seraient transférées à un collègue de la Commission. Dans cette lettre, M. Santer stipulait que M. Bangemann ne pouvait commencer ses nouvelles fonctions et ses nouvelles activités avant l'achèvement des procédures établies dans l'article 215 du Traité et qu'il soumettrait également au Collège la question de compatibilité entre cette nouvelle fonction et l'article 213 du Traité. Le 1 juillet 1999, la Commission discutait de la question avant d'entamer sa réunion formelle prévue. M. Bangemann, présent au cours de cette réunion, a déclaré que ses actes passés et futurs n'enfreignaient pas l'article 213. La commission a formellement pris acte des déclarations de M. Bangemann. Le Parlement n'est pas sans savoir que l'article 213 exige des commissaires qu'ils respectent, en particulier, «les devoirs d'honnêteté et de délicatesse quant à l'acceptation, après cette cessation, de certaines fonctions». Tous les commissaires, Monsieur le Président, prêtent un serment dans ce sens devant la Cour de justice avant d'entrer en fonction. Au cours de la réunion du 1 juillet 1999, les commissaires ont fait connaître leur avis à M. Bangemann, qui s'est ensuite retiré. Les commissaires ont alors étudié les questions soulevées par ces événements et leurs conclusions figurent dans une déclaration publiée le 1 juillet 1999 et y sont largement divulguée. Le 9 juillet 1999, comme M. Sasi vient de le préciser à l'Assemblée, le Conseil a décidé de saisir la Cour de justice, conformément à l'article 213 du Traité, c'est pourquoi il appartient à présent à la Cour de se prononcer sur cette affaire. Les députés comprendront que l'affaire est en attente d'une décision de justice et que la Commission se doit de s'abstenir de tout commentaire public à ce sujet. Pour avoir une idée générale du point de vue de la Commission sur les problèmes soulevés par la proposition présentée à l'Assemblée, je prie les députés de lire le paragraphe final de la déclaration de la Commission du 1 juillet 1999, qui signalait l'opportunité de clarifier pour l'avenir l'application de l'article 213 quant à des activités postérieures à la cessation de fonctions des commissaires. Aussi la Commission a-t-elle observé que le 17 juillet 1999, le Président élu et la Commission proposée se sont mis d'accord sur une ébauche de code de conduite pour les commissaires et l'ont publiée. Comme le Parlement l'aura vu dans la presse, ce document spécifie clairement que les futurs commissaires souhaitant commencer tout nouvel emploi durant l'année suivant la cessation de leurs fonctions sont dans l'obligation d'informer la Commission à temps. Il prévoit ensuite une procédure d'examen et de décision conférant à la Commission le pouvoir spécifique d'en référer à un comité d'éthique lorsque le poste visé par le commissaire est lié à son portefeuille."@fr6
"Desidero unirmi al Presidente in carica del Consiglio Sasi nel congratularmi con i deputati eletti a questo Parlamento e, in particolare, come ha fatto il Presidente Sasi, con i nuovi membri dell"Assemblea: auguro loro di trovare, nei compiti che dovranno assolvere e nella loro carriera parlamentare, sia stimoli che soddisfazioni nel servire i cittadini che li hanno eletti. L"Assemblea sarà inoltre lieta di apprendere che, nel corso delle discussioni di questo mese, i membri dell"attuale Commissione, che hanno sempre rispettato appieno l"impegno solenne di rispettare gli obblighi di onestà e delicatezza, hanno prontamente e volontariamente riaffermato tale impegno. Per loro, e per me naturalmente, questo è un assioma. L"Assemblea sa bene che la versione completa della risoluzione oggi all"esame del Parlamento è stata elaborata questa mattina, secondo la prassi abituale. La Commissione non ha quindi avuto alcuna opportunità di discutere l"invito specifico della proposta di risoluzione ai Commissari uscenti di rispettare volontariamente il nuovo codice di condotta. Ho tuttavia consultato il Presidente facente funzioni Marín, e posso comunicare all"Assemblea che la questione sarà esaminata dalla Commissione nella riunione della prossima settimana. Ho cercato di rispondere alla proposta oggi in esame nella maniera più completa possibile rispettando al tempo stesso il fatto che il caso all"origine della questione è ora . Sono certo che l"Assemblea è consapevole quanto me del fatto che la presente discussione e la mia successiva risposta devono tenere conto di questa ovvia considerazione giuridica. La risoluzione da discutere oggi verte su avvenimenti specifici e principi riguardanti la condotta dei Commissari. Risponderò quindi a nome della Commissione, riferendo brevemente i fatti e la reazione della Commissione stessa. Il 29 giugno 1999, il Presidente della Commissione Santer è stato portato a conoscenza dell"intenzione del Commissario Bangemann di dimettersi dalla Commissione, al fine di assumere un incarico nel settore privato due giorni più tardi, cioè il 1 luglio 1999. Il Presidente Santer ha scritto al Commissario Bangemann il 30 giugno 1999 informandolo che sarebbe stato sospeso dalle sue funzioni e che le sue responsabilità sarebbero state trasferite a un collega della Commissione. In tale lettera, il Presidente Santer specificava che il Commissario Bangemann non avrebbe potuto assumere le nuove mansioni ed iniziare la sua nuova attività fino a quando non fosse stata completata la procedura prevista all"articolo 215 del Trattato e precisava inoltre che avrebbe sottoposto al Collegio la questione della compatibilità del nuovo incarico con l"articolo 213 del Trattato. Il 1 luglio 1999 la Commissione ha discusso la questione prima di aprire la riunione formale in programma. Il Commissario Bangemann era presente e ha dichiarato che non aveva agito né avrebbe agito in futuro in modo da violare l"articolo 213. La Commissione ha preso formalmente atto delle sue dichiarazioni. L"Assemblea ha familiarità con l"articolo 213, il quale, tra l"altro, impone ai membri della Commissione di rispettare, in particolare, «i doveri di onestà e delicatezza per quanto riguarda l"accettare, dopo la cessazione del loro mandato, determinate funzioni o vantaggi». Tutti i Commissari, signor Presidente, assumono l"impegno di rispettare tali obblighi prestando giuramento dinanzi alla Corte di giustizia al momento del loro insediamento. Nella riunione del 1 luglio 1999, i Commissari hanno espresso il proprio parere al Commissario Bangemann, il quale ha poi lasciato la sala. I Commissari hanno quindi esaminato le questioni connesse a questi avvenimenti e le conclusioni sono riportate in una dichiarazione pubblicata il 1 luglio 1999, di cui si è parlato a lungo. Il 9 luglio 1999, come l"Assemblea ha già appreso dal Presidente Sasi, il Consiglio ha deciso di rinviare il caso alla Corte di giustizia ai sensi dell"articolo 213 del Trattato; a seguito di tale decisione, spetta ora alla Corte pronunciarsi sulla questione. Gli onorevoli parlamentari comprenderanno che il caso è ora e di conseguenza la Commissione deve astenersi dall"esprimere il proprio parere in pubblico. Come indicazione generale della posizione della Commissione sulle questioni sollevate nella proposta all"esame del Parlamento, rimanderei gli onorevoli deputati al paragrafo conclusivo della dichiarazione della Commissione del 1 luglio 1999, secondo il quale «per il futuro sarebbe auspicabile chiarire l"attuazione dell"articolo 213 per quanto riguarda le attività dei membri della Commissione dopo la cessazione delle loro funzioni». La Commissione rileva quindi che il 17 luglio 1999 il Presidente e i Commissari designati hanno concordato e pubblicato un codice di condotta per i Commissari. Come l"Assemblea avrà avuto modo di apprendere dalla stampa, tale documento enuncia chiaramente gli obblighi imposti ai futuri Commissari che intendano intraprendere qualsiasi attività durante l"anno successivo alla cessazione delle loro funzioni, tra cui quello di informare la Commissione in tempo utile. Prevede inoltre una procedura d"esame e di decisione che conferisce alla Commissione il potere specifico di deferire la questione a un comitato etico, qualora l"attività futura del Commissario rientri nel campo del suo portafoglio."@it9
". – Can I join Mr Sasi in congratulating Members of the House on the election that they achieved to this Parliament and particularly congratulate, as Mr Sasi did, the new Members of the House? I hope that they will find their tasks and their career here are both fascinating and fulfilling in the service of the people who have elected them. The House may also wish to know that, in the course of discussions this month, Members of the existing Commission who have always fully respected their solemn undertaking to meet the obligations of integrity and discretion have readily and voluntarily reaffirmed that commitment. To them, as to me of course, it is axiomatic. The House will be aware that the composite version of the resolution for debate before this Parliament today was produced this morning in keeping with usual practice. The Commission has therefore had no opportunity to discuss the specific call in the motion for resolution for current Commissioners to respect voluntarily the new Code of Conduct. I have, however, consulted the acting President, Mr Marín, and can inform the House that this issue will receive the attention of the Commission at its meeting next week. I have sought to respond to the motion for debate as fully as possible whilst respecting the fact that the case which prompted the question is now . I know that the House will share my awareness of the fact that this debate and my later response to it will need to take account of that obvious legal consideration. The resolution for debate relates to specific events and to principles concerning the conduct of Commissioners. I will therefore respond on behalf of the Commission by reporting briefly on those events and on the Commission's reaction to them. On 29 June 1999, the President of the Commission, Mr Santer was made aware of the decision of Mr Bangemann to depart from the Commission in order to take up a private sector appointment two days later on 1 July 1999. Mr Santer wrote to Mr Bangemann on 30 June 1999 informing him that he would be put on functional leave and that his responsibilities would be transferred to a colleague in the Commission. In that letter, Mr Santer stipulated that Mr Bangemann could not commence his new duties and his new activities until the procedure set out in Article 215 of the Treaty had been completed and he also said that he would submit to the College the question of the compatibility of that planned appointment with Article 213 of the Treaty. On 1 July 1999, the Commission discussed the matter before beginning its formal scheduled meeting. Mr Bangemann attended those proceedings and stated that he had not acted and would not act in ways that breached Article 213. The Commission formally took note of those statements from Mr Bangemann. The House will be familiar with Article 213 which, amongst other things, requires Members of the Commission in particular ‘to behave with integrity and discretion as regards the acceptance, after they have ceased to hold office, of certain appointments'. All Commissioners, Mr President, appear before the Court of Justice to swear an oath to that effect on taking up office. At the meeting held on 1 July 1999, Commissioners expressed their views to Mr Bangemann and he then withdrew from the room. Commissioners subsequently considered the issues raised by these events and their conclusions are set out in a statement which was published on 1 July 1999 and extensively reported. On 9 July 1999, as the House will have heard from Mr Sasi, the Council decided to refer this case to the Court of Justice under Article 213 of the Treaty and, following that decision, it is now for the Court to pronounce on the matters. Honourable Members will understand that the case is therefore now and the Commission consequently has to abstain from public comment on it. As a general indication of the view of the Commission on the issues posed by the motion before the House, I refer Honourable Members to the concluding paragraph of the Commission's statement of 1 July 1999 which expressed the view ‘that it would be advisable for the future to clarify the implementation of Article 213 regarding Commission members' activities after they have ceased to hold office'. The Commission consequently notes that on 17 July 1999 the President and Commission-designate agreed upon and published a draft Code of Conduct for Commissioners. As the House will have seen from press reports, that document specifies clear compulsory requirements for future Commissioners who intend to engage in any occupation during the year after they leave office to inform the Commission of their intentions in good time. It further provides for a procedure of examination and decision-making that includes the specific power of the Commission to refer the matter to an ethics committee when a Commissioner's planned occupation is related to his or her portfolio."@lv10
"Ik sluit me graag aan bij de gelukwensen van de heer Sasi aan de leden van dit Parlement, en zou met name de nieuwe leden met hun verkiezing willen feliciteren. Ik hoop dat ze gefascineerd en met voldoening zullen werken aan hun taak ten behoeve van de mensen door wie ze gekozen zijn. Verder is het voor u wellicht interessant te vernemen dat de leden van de bestaande Commissie die zich altijd strikt hebben gehouden aan hun plechtige belofte om aan de vereisten van integriteit en discretie te voldoen, die belofte vrijwillig opnieuw hebben bevestigd. Dat is voor hen, en uiteraard ook voor mijzelf, een vanzelfsprekende zaak. U bent er ongetwijfeld van op de hoogte dat de resolutie voor het debat van vandaag hedenmorgen werd opgesteld, zoals gebruikelijk. De Commissie heeft daarom geen gelegenheid gehad overleg te voeren over de specifieke oproep in die resolutie aan de commissarissen om zich op vrijwillige basis aan de nieuwe gedragscode te houden. Ik heb de waarnemend voorzitter, de heer Marín, echter geraadpleegd en kan u zeggen dat de Commissie zich tijdens haar vergadering van de volgende week over dit vraagstuk zal buigen. Ik heb een zo uitgebreid mogelijke reactie proberen te geven op de resolutie, zonder daarbij uit het oog te verliezen dat de zaak momenteel in behandeling is bij het Hof. De leden van dit Parlement zullen het met me eens zijn dat we inzake dit debat en mijn latere reactie rekening moeten houden met die juridische omstandigheid. De resolutie waarover we debatteren betreft specifieke gebeurtenissen en uitgangspunten inzake het gedrag van commissarissen. Ik zal daarom namens de Commissie kort verslag uitbrengen over die gebeurtenissen en de reactie van de Commissie. Op 29 juni 1999 werd de voorzitter van de Commissie, de heer Santer, op de hoogte gesteld van het besluit van de heer Bangemann de Commissie te verlaten en twee dagen daarna, op 1 juli 1999, in dienst te treden bij een privé-onderneming. De heer Santer schreef de heer Bangemann op 30 juni 1999 dat hij met verlof zou worden gestuurd en dat zijn taken aan een collega-commissaris zouden worden overgedragen. In die brief gaf de heer Santer te kennen dat de heer Bangemann zijn nieuwe dienstbetrekking pas zou kunnen aanvaarden na afloop van de in artikel 215 van het Verdrag voorgeschreven procedure. Daar voegde hij aan toe dat de Commissie zich erover zou moeten uitspreken of die dienstbetrekking verenigbaar was met artikel 213 van het Verdrag. De Commissie heeft deze zaak op 1 juli 1999, voorafgaande aan haar formele geplande vergadering, besproken. De heer Bangemann was daar zelf bij aanwezig en gaf te kennen dat hij artikel 213 op geen enkele wijze had geschonden en dat ook in de toekomst niet zou doen. De Commissie heeft formeel kennis genomen van die verklaring. De leden van dit Parlement zijn er ongetwijfeld van op de hoogte dat artikel 213 onder meer voorschrijft dat in het bijzonder leden van de Commissie „zich na het uitoefenen van hun ambt op integere en discrete wijze opstellen aangaande het aanvaarden van bepaalde dienstbetrekkingen.” Mijnheer de Voorzitter, alle commissarissen leggen bij het aanvaarden van hun ambt een eed af terzake tegenover het Hof van Justitie. Tijdens de vergadering van 1 juli jongstleden hebben de commissarissen hun opvattingen kenbaar gemaakt aan de heer Bangemann, die zich vervolgens uit de vergaderzaal heeft teruggetrokken. De vraagstukken die naar aanleiding van deze gebeurtenissen in het leven zijn geroepen, werden vervolgens in de Commissie besproken. Onze conclusies werden diezelfde dag nog in een verklaring bekendgemaakt en op uitgebreide schaal verspreid. De heer Sasi heeft het Parlement al verteld dat de Raad op 9 juli jongstleden besloot de zaak over te dragen aan het Hof van Justitie krachtens artikel 213 van het Verdrag. Het wachten is nu dus op het oordeel van het Hof. U zult begrijpen dat de Commissie zich in afwachting van dat oordeel momenteel niet publiekelijk over deze zaak kan uitspreken. Voor een algemene indicatie van de opvattingen van de Commissie over de vraagstukken die in deze resolutie staan verwoord, verwijs ik u naar de afsluitende alinea van de verklaring van de Commissie van 1 juli 1999. Daarin stelt de Commissie dat het „aanbevelenswaardig is in de toekomst meer helderheid te verschaffen inzake de tenuitvoerlegging van artikel 213 betreffende de activiteiten van commissarissen na het uitoefenen van hun ambt”. De Commissie wijst er vervolgens op dat de voorzitter en de voorgedragen Commissieleden op 17 juli jongstleden overeenstemming hebben bereikt over een ontwerpgedragscode voor leden van de Commissie, en die code vervolgens hebben gepubliceerd. De leden hebben in de pers al kunnen lezen dat dit document toekomstige commissarissen die gedurende het jaar nadat ze uit hun ambt zijn getreden een dienstbetrekking willen aangaan, in heldere bewoordingen verplicht de Commissie tijdig van hun plannen op de hoogte te stellen. Verder voorziet de code in een toetsings- en besluitvormingsprocedure, die de Commissie de bevoegdheid geeft de zaak aan een ethische commissie over te dragen wanneer de beoogde dienstbetrekking verwant is aan de portefeuille van de betreffende commissaris."@nl2
"Permitam-me que faça minhas as palavras do Presidente em exercício do Conselho, o Ministro Sasi, felicitando os deputados pelo resultado da eleição realizada hoje nesta câmara e em especial, os novos deputados deste Parlamento? Espero que considerem o vosso trabalho e carreira neste Parlamento, ao serviço daqueles que os elegeram, tão fascinante como gratificante. O Parlamento saberá certamente que no decurso dos debates deste mês, os membros da actual Comissão, que sempre respeitaram na íntegra o solene compromisso de cumprir as obrigações de honestidade e discrição, reafirmaram voluntária e prontamente esse compromisso. Para eles, como para mim obviamente, a questão é axiomática. Como os senhores deputados saberão, a versão final da resolução hoje em debate neste Parlamento, foi elaborada esta manhã de acordo com a prática habitual. A Comissão não teve, por conseguinte, oportunidade de discutir a proposta específica constante da resolução, no sentido de que os actuais Comissários respeitem voluntariamente o novo código de conduta. Contudo, consultei o Presidente em funções, o senhor Comissário Marín, e posso informar o Parlamento de que este assunto receberá a atenção da Comissão na reunião da próxima semana. Procurei responder à proposta de resolução em debate da forma mais cabal possível, embora tendo presente que o caso que ocasionou a questão, está agora . Estou ciente de que o Parlamento entenderá igualmente que tanto este debate como a minha resposta ao mesmo, precisarão de ter em conta esta condição jurídica. A resolução a ser debatida tem em vista acontecimentos específicos e princípios que dizem respeito à conduta dos Comissários. Por conseguinte, responderei em nome da Comissão, referindo-me brevemente a esses acontecimentos e à reacção da Comissão aos mesmos. Em Junho de 1999, o Presidente da Comissão, Jacques Santer, foi posto ao corrente da decisão do senhor Comissário Bangemann de abandonar as suas funções na Comissão a fim de aceitar, dois dias mais tarde, a 1 de Julho de 1999, um lugar no sector privado. O Presidente Santer escreveu ao Comissário Bangemann, a 30 de Junho de 1999, informando-o assim da cessação das suas funções e de que as suas responsabilidades seriam transferidas para outro colega da Comissão. Nessa carta, o Presidente Santer especificava que o Comissário Bangemann não poderia iniciar as suas novas funções e actividades até que o procedimento previsto no artigo 215º do Tratado fosse concluído, referindo ainda que submeteria à apreciação do Colégio a questão da compatibilidade da nomeação em causa com o artigo 213º do Tratado. A 1 de Julho de 1999, a Comissão discutiu o assunto antes de dar início à reunião agendada. O Comissário Bangemann encontrava-se presente e declarou que não actuou nem actuaria de modo a infringir o previsto no artigo 213º do Tratado. A Comissão registou formalmente as declarações do Comissário Bangemann. Como os senhores deputados sabem, o artigo 213º declara, entre outras coisas, que os membros da Comissão, em especial, «assumirão no momento da posse, o compromisso solene de respeitar, durante o exercício das suas funções e após cessação destas, os deveres decorrentes do cargo, nomeadamente os de honestidade e discrição, relativamente à aceitação, após aquela cessação, de determinadas funções ou benefícios». Todos os Comissários, Senhor Presidente, comparecem perante o Tribunal de Justiça a fim de prestar juramento nesse sentido, no momento da tomada de posse. Na reunião realizada a 1 de Julho de 1999, os Comissários expressaram os seus pontos de vista ao Comissário Bangemann que depois se retirou da sala. Subsequentemente, os Comissários consideraram as questões levantadas por estes acontecimentos, e as respectivas conclusões encontram-se numa declaração publicada a 1 de Julho de 1999, e amplamente divulgadas. A 9 de Julho de 1999, como o Presidente Sasi terá informado este Parlamento, o Conselho decidiu apresentar o caso ao Tribunal de Justiça ao abrigo do artigo 213º do Tratado e, por conseguinte, cabe agora ao Tribunal pronunciar-se sobre o assunto. O Senhores Deputados compreenderão que o caso está agora pelo que a Comissão deverá abster-se de qualquer comentário público sobre o mesmo. A título informativo quanto ao ponto de vista da Comissão no que se refere aos assuntos agora em debate neste Parlamento, remeteria os senhores deputados para o parágrafo conclusivo da declaração de 9 de Julho de 1999 da Comissão, segundo o qual seria aconselhável, de futuro, esclarecer a aplicação do artigo 213º relativa às actividades dos membros da Comissão após cessação do exercício das suas funções. Consequentemente, a Comissão refere que a 17 de Julho de 1999 a nova Comissão e respectivo Presidente chegaram a um acordo e publicaram um projecto de um código de conduta para os Comissários. Tal como terá chegado ao conhecimento do Parlamento através da impressa, esse documento especifica a inequívoca obrigatoriedade de os futuros Comissários, que pretenderem aceitar qualquer actividade durante o ano que segue a cessação das suas funções, informarem a Comissão das suas intenções em devido tempo. Para além disso, prevê um processo de análise e de tomada de decisão que inclui como prerrogativa específica da Comissão a possibilidade de remeter o assunto para uma comissão de ética, no caso de o lugar em vista pelo Comissário estar relacionado com a sua pasta."@pt11
"Låt mig instämma i herr Sasis lyckönskningar till parlamentsledamöterna till att de blivit invalda i detta parlament och jag lyckönskar i synnerhet, vilket herr Sasi också har gjort, de nya ledamöterna i detta parlament. Jag hoppas de kommer att finna sina uppgifter och sin karriär här både fascinerande och tillfredsställande i deras tjänst som har valt dem. Parlamentet vill kanske också veta att under loppet av denna månads diskussioner har ledamöter av den nuvarande kommissionen som alltid till fullo har respekterat sitt högtidliga åtagande att leva upp till kraven på integritet och diskretion på ett beredvilligt och frivilligt sätt åter bekräftat detta åtagande. För dem lika mycket som för mig är detta naturligtvis en självklarhet. Parlamentet är säkert medvetet om att den sammanställda versionen av det beslut om debatt som i dag togs inför parlamentet framställdes i morse i linje med vanlig praxis. Kommissionen har därför inte haft något tillfälle att diskutera den specifika begäran i resolutionsförslaget om att de nuvarande kommissionärerna frivilligt skall respektera den nya uppförandekoden. Jag har emellertid rådfrågat den tillförordnade ordföranden, herr Marín, och kan informera parlamentet om att denna fråga kommer att få kommissionens uppmärksamhet på det möte som skall hållas nästa vecka. Jag har försökt besvara förslaget om debatt så utförligt som möjligt samtidigt som jag respekterar det faktum att detta fall som föranledde frågan nu är . Jag är övertygad om att parlamentet kommer att dela min medvetenhet om det faktum att jag i denna debatt och i mitt senare ställningstagande till denna måste respektera detta uppenbara juridiska hänsynstagande. Beslutet om debatt hänför sig till särskilda händelser och till principer rörande kommissionärernas uppträdande. Jag kommer därför att svara å kommissionens vägnar genom att kortfattat redogöra för dessa händelser och kommissionens reaktion på dessa. Den 29 juni 1999 gjordes kommissionens ordförande, herr Santer, uppmärksam på herr Bangemanns beslut att lämna kommissionen för att två dagar senare, den 1 juli 1999 återuppta ett åtagande i den privata sektorn. Santer skrev till Bangemann den 30 juni 1999 och informerade honom om att han skulle bli fråntagen sina arbetsuppgifter och att hans ansvarsområden skulle överlåtas till en kollega i kommissionen. I detta brev fastställde Santer att Bangemann inte kunde påbörja sina nya uppdrag och sina nya aktiviteter förrän det förfarande som föreskrivs i artikel 215 i fördraget hade avslutats och han hävdade också att han skulle låta kollegiet ta ställning till frågan om detta planerade möte var i enlighet med artikel 213 i fördraget. Den 1 juli 1999 diskuterade kommissionen ärendet innan den inledde sitt formella schemalagda möte. Herr Bangemann var närvarande vid dessa förhandlingar och meddelade att han inte hade handlat och inte skulle handla på ett sätt som strider mot artikel 213. Kommissionen antecknade formellt dessa yttranden från herr Bangemann. Parlamentet känner säkert till artikel 213 enligt vilken bl.a. krävs att i synnerhet kommissionens ledamöter ”uppträder med integritet och diskretion vad beträffar godkännandet av vissa utnämningar efter det att de har lämnat sitt ämbete”. Herr talman! Alla kommissionärer infinner sig inför domstolen för att svära en ed med denna innebörd då de inträder i sitt ämbete. På det möte som hölls den 1 juli 1999 uttryckte kommissionärerna sina åsikter för herr Bangemann och därefter drog han sig tillbaka från rummet. Kommissionärerna övervägde därefter de frågor som uppkommit i samband med dessa händelser och slutsatserna av dessa fastställs i ett yttrande som utgavs den 1 juli 1999 och rapporterades på ett utförligt sätt. Den 9 juli 1999 beslutade rådet, som parlamentet säkert har hört från herr Sasi, att hänskjuta detta fall till domstolen enligt artikel 213 i fördraget och till följd av detta beslut är det nu domstolens uppgift att uttala sig i de olika frågorna. De ärade ledamöterna förstår säkert att fallet därför är och att kommissionen p.g.a. detta måste avstå från att offentligen kommentera det. För en allmän fingervisning om kommissionens åsikt i de frågor som ställs i det förslag som lagts fram i parlamentet, hänvisar jag de ärade ledamöterna till det avslutande stycket i kommissionens yttrande av den 1 juli 1999 i vilket man uttryckte åsikten ”att det skulle vara att rekommendera att inför framtiden klargöra tillämpningen av artikel 213 beträffande kommissionens ledamöters aktiviteter efter det att de har lämnat sitt ämbete”. Kommissionen konstaterar därefter att ordföranden och den nominerade kommissionen kom överens om och utgav ett förslag till uppförandekod för kommissionärerna. Som parlamentet förmodligen har sett i pressmeddelanden, anges i denna handling tydliga tvingande krav för framtida kommissionärer som ämnar ägna sig åt något som helst arbete året efter det att de lämnar sin tjänst att i god tid informera kommissionen om sina avsikter. Vidare innehåller den ett förfarande för granskning och beslutsfattande som innefattar kommissionens särskilda makt att hänvisa ärendet till en etisk kommitté när en kommissionärs planerade yrke är relaterat till hans eller hennes departement."@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"komissio. – (EN"5
"sub judice"1,13,5,10,12,3,11,9
"εκκρεμεί"8

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph