Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-07-21-Speech-3-094"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19990721.6.3-094"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Madame la Présidente du Conseil, comme d'autres l'ont dit avant moi, votre présidence intervient à un moment bien particulier, alors que la crise a éclaté au Kosovo et que l'Union européenne a apporté sa contribution pour en sortir, après une crise institutionnelle dont nous ne sommes pas encore sortis, après la mise en place d'un nouveau Parlement dans des conditions bien particulières où les électeurs se désintéressent de plus en plus d'une institution qui a de plus en plus de pouvoirs et, enfin, après le Conseil européen de Cologne qui a lancé d'importants travaux pour l'avenir. Pour y faire face, Madame la Présidente, vous avez besoin d'une machine communautaire en ordre de marche, et je puis vous assurer que mon groupe fera tout pour que cette machine soit en ordre de marche le plus vite possible. Vous en avez besoin; nous en avons besoin. Car pouvons-nous admettre une situation où une Commission démissionnaire continue à exercer ses fonctions depuis le mois de mars dernier et à intervenir pour essayer de fragiliser la mise en place d'un prix unique du livre et pour définir le mandat de la prochaine négociation à l'OMC, dont on connaît l'importance pour les années à venir. Cela n'est pas démocratique, et nous le combattrons. En revanche, nous vous aiderons dans la mise en place rapide d'une Commission sérieuse, fiable et au service de l'ensemble des Européens. Au-delà de ces considérations, notre candidat à la présidence de la Commission, M. Romano Prodi, a montré tout à l'heure l'esprit constructif et créatif dans lequel il conçoit la contribution de la Commission à la prochaine Conférence intergouvernementale. Sous votre présidence, il incombera au Conseil de définir le mandat de cette CIG. Je crois que la présence à vos côtés d'une Commission forte apportant sa contribution à l'élaboration de ce mandat s'impose également. Nous veillerons à vous y aider, afin que chacun prenne ses responsabilités. Toutefois, sans attendre cette CIG, certaines choses dépendront aussi de votre présidence, et nous savons tous que certaines améliorations du fonctionnement des institutions ne sont pas nécessairement tributaires d'une réforme des traités et que cela concerne d'abord – et peut-être surtout – le Conseil. Cela dépend en particulier de vous. Sur le Kosovo, je ne dirai qu'une chose: c'est le constat qu'au fond, nous, Européens, regrettons souvent l'absence d'une politique étrangère et de sécurité. Nous manifestons notre impatience devant ses balbutiements. Pourtant, je crois que le Président de votre pays nous a apporté la formidable démonstration de la contribution que les Européens peuvent apporter à la paix sur leur continent et à l'élaboration d'une solution européenne aux problèmes européens. Car si les Nations unies et la Russie ont pu être réinsérées dans le processus de paix au Kosovo, c'est grâce à l'action des Européens réunis. À propos de l'affaire Öcalan, Madame la Présidente, je ne dirai que deux mots, le premier étant pour vous féliciter d'avoir fait de Tampere un Conseil européen consacré d'abord à la politique d'asile. Je crois en effet que s'il y a aujourd'hui une affaire Öcalan à Istanbul, c'est aussi parce que nous n'avons pas su d'abord mettre en place une politique d'asile digne de ce nom. Enfin, s'agissant de la peine de mort, vous me permettrez d'attirer votre attention et d'insister auprès de vous pour que la présidence intervienne de tout son poids à Istanbul comme à Téhéran, car à Téhéran il y a treize juifs dont nous savons qu'ils risquent la peine de mort simplement pour avoir été accusés d'espionnage au profit d'Israël. Nous comptons sur vous, Madame la Présidente. (Applaudissements)"@fr6
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"(FR) Fru formand for Rådet, rammerne for det finske formandskab er, som også flere talere har påpeget, helt specielle. Vi har netop oplevet krisen i Kosovo, og vi har set, hvordan EU har ydet sit bidrag til løsningen heraf. Vi har oplevet en institutionel krise, og denne har endnu ikke fuldt ud fundet sin løsning. Et nyvalgt Europa-Parlament er netop tiltrådt under ganske specielle vilkår, idet vælgerne i stigende grad vender en institution ryggen, alt imens samme institution får stadig større beføjelser. Det Europæiske Råd har netop afholdt sit møde i Köln, og resultaterne heraf vil få stor betydning for det fremtidige arbejde. Fru formand, De har, stillet over for disse udfordringer, brug for et velsmurt EU-maskineri. Jeg kan forsikre, at vi i min gruppe vil gøre vores yderste for at sikre, at maskineriet hurtigst muligt bliver funktionsdygtigt. Det er, hvad De har brug for. Det er, hvad vi har brug for. Vi kan ikke acceptere, at den afgående Kommission fortsat varetager institutionens funktioner, hvilket har været tilfældet helt siden marts. Kommissionen har således været involveret i – og har svækket resultaterne af – forhandlingerne om fastsættelse af faste bogpriser. Den afgående Kommission har været involveret i vedtagelsen af forhandlingsmandatet i forbindelse med den forestående WTO-forhandlingsrunde, der, som alle ved, har vidtrækkende konsekvenser for de kommende år. Det er ikke en demokratisk løsning, og vi vil kæmpe imod denne fremgangsmåde. Til gengæld vil vi kæmpe for en hurtig indsættelse af en ny, troværdig Kommission, som er indstillet på at arbejde samvittighedsfuldt og tjene alle EU's borgere. I øvrigt gav den udpegede formand for Kommissionen, hr. Prodi, i sin redegørelse udtryk for en både konstruktiv og kreativ holdning til Kommissionens rolle i forbindelse med den kommende regeringskonference. Rådet får under det finske formandskab til opgave at definere mandatet for denne regeringskonference, og jeg tror, det i denne forbindelse vil være afgørende, at dette sker i samarbejde med en stærk Kommission. Vi vil støtte Dem i så henseende og sikre, at de involverede institutioner påtager sig deres ansvar. Der er imidlertid også en række initiativer, som det finske formandskab bør tage uafhængigt af regeringskonferencen. Vi ved alle, at en række institutionelle forbedringer kan gennemføres, uden at det kræver en revision af traktaterne. Disse forbedringer vedrører ikke mindst Rådet. Og initiativet hertil må komme fra formandskabet. Hvad angår Kosovo, vil jeg blot fremføre en enkelt bemærkning. Vi må gentagne gange konstatere, at vi i EU mangler en fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik. Vi beklager EU's tøven på dette felt. Den finske præsident har imidlertid på forbilledlig vis demonstreret, hvordan EU kan bidrage til at sikre freden i Europa og bidrage til at finde en europæisk løsning på europæiske problemer. Takket være en samlet europæisk indsats lykkedes det således på ny at få FN og Rusland involveret i fredsprocessen i Kosovo. Fru formand, blot en kort bemærkning vedrørende Öcalan-sagen. Jeg finder det glædeligt, at De har sat asylpolitikken øverst på dagsordenen for Det Europæiske Råds møde i Tampere. Når vi i dag har en Öcalan-sag i Istanbul, skyldes det efter min opfattelse bl.a., at vi ikke fra første færd har vedtaget en anstændig asylpolitik. Endelig vil jeg, hvad angår dødsstraf, henlede formandskabets opmærksomhed på, at der er behov for initiativer i forhold til såvel Istanbul som Teheran. I Teheran risikerer 13 jøder således at blive idømt dødsstraf for at have udført spionage til fordel for Israel. Fru formand, vi har tillid til, at De vil tage de fornødne initiativer. (Bifald)"@da1
"(FR) Frau Ratspräsidentin, wie meine Vorredner bereits sagten, begann Ihre Präsidentschaft zu einem ganz besonderen Zeitpunkt: nachdem die Krise im Kosovo zum Ausbruch gekommen war und die Europäische Union zu ihrer Beilegung beigetragen hatte, nach einer institutionellen Krise, die wir noch nicht endgültig gemeistert haben, nach der Neuwahl des Parlaments mit der Besonderheit, daß das Wählerinteresse für diese doch mit zunehmenden Machtbefugnissen ausgestattete Institution immer mehr abnimmt, und nicht zuletzt nach der Tagung des Europäischen Rates in Köln, die den Anstoß für eine Reihe wichtiger Projekte für die Zukunft gab. Um all dies zu bewältigen, Frau Präsidentin, brauchen Sie eine gut funktionierende gemeinschaftliche Maschinerie, und ich kann Ihnen versichern, meine Fraktion wird alles daran setzen, daß diese so rasch wie möglich in Gang kommt. Sie brauchen sie; wir brauchen sie. Was ist denn das für ein Zustand: Eine im März zurückgetretene Kommission übt nach wie vor ihre Ämter aus und interveniert, um den Versuch zu unternehmen, die Buchpreisbindung aufzuheben oder das Mandat für die bevorstehende WTO-Runde zu bestimmen, die – wie wir wissen – von entscheidender Bedeutung für die kommenden Jahre sein wird. Das ist nicht demokratisch, und dagegen werden wir angehen. Dafür werden wir Sie in dem Bemühen unterstützen, möglichst bald eine würdige, zuverlässige und im Dienste der Europäer handelnde Kommission mit ihrer Arbeit beginnen zu lassen. Darüber hinaus hat der von uns designierte Kommissionspräsident Romano Prodi soeben Maßstäbe für die konstruktive und kreative Mitwirkung der Kommission an der nächsten Regierungskonferenz vorgegeben. Unter Ihrer Präsidentschaft wird der Rat die Aufgabe haben, das Mandat für diese Regierungskonferenz festzulegen. Daher halte ich auch eine leistungsstarke Kommission für unverzichtbar, die Ihnen bei der Erarbeitung dieses Mandats zur Seite steht. Gemeinsam mit Ihnen werden wir darauf achten, daß jeder seiner Verantwortung gerecht wird. Aber auch abgesehen von dieser Regierungskonferenz hängt mancherlei von Ihrer Präsidentschaft ab, denn wir wissen alle, daß eine ganze Reihe institutioneller Verbesserungen nicht unbedingt an eine Vertragsreform gebunden sind, sondern daß diese zunächst – und vielleicht vor allem – Sache des Rates sind. Hier kommt es insbesondere auf Sie an. Zum Kosovo möchte ich nur sagen, daß wir Europäer ja so oft über eine mangelnde Außen- und Sicherheitspolitik klagen und ungeduldig darauf warten, daß diese Politik Gestalt annimmt. Immerhin hat nun, so glaube ich, der Präsident Ihres Landes uns den überwältigenden Beweis für einen europäischen Beitrag zum Frieden auf dem Kontinent und für die Möglichkeit einer europäischen Lösung europäischer Probleme erbracht. Denn es ist dem vereinten Handeln der Europäer zu verdanken, daß die Vereinten Nationen und Rußland wieder in den Friedensprozeß im Kosovo einbezogen werden konnten. Was den Fall Öcalan betrifft, Frau Präsidentin, will ich nur zwei Dinge sagen. Zunächst möchte ich Sie dazu beglückwünschen, daß Sie die Asylpolitik zum zentralen Thema des Europäischen Gipfels von Tampere erhoben haben. Ich glaube in der Tat, daß es heute in Istanbul auch deswegen einen Fall Öcalan gibt, weil wir es nicht verstanden haben, eine Asylpolitik zu betreiben, die diesen Namen auch verdient. Zweitens handelt es sich um die Todesstrafe. Hier bitte ich Sie um Ihre Aufmerksamkeit und appelliere eindringlich an die Präsidentschaft, ihr ganzes Gewicht in die Waagschale zu werfen und in Istanbul wie in Teheran zu intervenieren; denn in Teheran droht 13 Juden, wie wir wissen, einzig deswegen die Todesstrafe, weil sie der Spionage für Israel bezichtigt werden. Wir rechnen mit Ihrer Unterstützung, Frau Präsidentin. (Beifall)"@de7
"(FR) Κυρία Πρόεδρε του Συμβουλίου, όπως ανέφεραν και άλλοι ομιλητές πριν από μένα, η Προεδρία σας συμπίπτει με μία πολύ ιδιαίτερη στιγμή, μετά την κρίση στο Κοσσυφοπεδίου και την συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απεμπλοκή από την κρίση, μετά από μία θεσμική κρίση την οποία δεν έχουμε ακόμη ξεπεράσει, μετά την σύσταση ενός νέου Κοινοβουλίου κάτω από πολύ ιδαίτερες συνθήκες όπου οι εκλογείς αποστρέφονται όλο και περισσότερο ένα όργανο το οποίο έχει όλο και περισσότερες εξουσίες και τέλος μετά το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κολωνίας το οποίο δρομολόγησε σημαντικά έργα για το μέλλον. Για να ανταπεξέλθετε σε όλα αυτά, κυρία Πρόεδρε, χρειάζεστε μία κοινοτική μηχανή η οποία να βρίσκεται υπ" ατμόν και μπορώ να σας διαβεβαιώσω πως η Ομάδα μου θα κάνει το παν προκειμένου η μηχανή αυτή να είναι σε κατάσταση ετοιμότητας το συντομότερο δυνατό. Είναι κάτι που το έχετε ανάγκη, όπως και εμείς. Διότι πώς μπορούμε να δεχτούμε μία κατάσταση κατά την οποία η υπό παραίτηση Επιτροπή συνεχίζει από τον περασμένο Μάρτιο να ασκεί τα καθήκοντά της και να παρεμβαίνει προσπαθώντας να κλονίσει την εφαρμογή της ενιαίας τιμής του βιβλίου και να ορίσει την εντολή των επόμενων διαπραγματεύσεων στο πλαίσιο του ΠΟΕ, οι οποίες όπως γνωρίζουμε έχουν μεγάλη σημασία για τα επόμενα χρόνια. Αυτό δεν είναι δημοκρατικό για αυτό και εμείς θα το πολεμήσουμε. Από την άλλη, θα σας βοηθήσουμε στον γρήγορο διορισμό μιας σοβαρής και έμπιστης Επιτροπής, η οποία θα είναι στην υπηρεσία όλων των Ευρωπαίων. Πέρα από αυτές τις ανησυχίες, ο υποψήφιός μας για την Προεδρία της Επιτροπής, ο κ. Romano Prodi, επέδειξε λίγο νωρίτερα το εποικοδομητικό και δημιουργικό πνεύμα με το οποίο αντιλαμβάνεται την συμβολή της Επιτροπής στην επόμενη Διακυβερνητική Διάσκεψη. Υπό την Προεδρία σας, το βάρος του ορισμού της εντολής αυτής της Διακυβερνητικής Διάσκεψης θα πέσει στο Συμβούλιο. Νομίζω επίσης πως η ύπαρξη στο πλευρό σας μιας ισχυρής Επιτροπής, η οποία θα συμβάλει στην επεξεργασία αυτής της εντολής είναι επιβεβλημένη. Θα προσπαθήσουμε να σας βοηθήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση προκειμένου ο καθένας να αναλάβει τις υποχρεώσεις του. Σε κάθε περίπτωση, χωρίς να περιμένουμε αυτήν τη Διακυβερνητική Διάσκεψη, ορισμένα πράγματα θα εξαρτηθούν επίσης από την δική σας Προεδρία και γνωρίζουμε όλοι πως ορισμένες βελτιώσεις στη λειτουργία των οργάνων δεν εξαρτώνται αναγκαστικά από μία μεταρρύθμιση των συνθηκών και πως αυτό αφορά κατ" αρχήν – και ίσως κυρίως – το Συμβούλιο. Αυτό εξαρτάται αποκλειστικά από εσάς. Σχετικά με το Κοσσυφοπέδιο, θα αναφερθώ μόνο σε ένα ζήτημα: στην διαπίστωση ότι κατά βάθος εμείς, οι Ευρωπαίοι, μετανιώνουμε συχνά για την έλλειψη μιας εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας. Αδημονούμε για την έναρξη τους. Ωστόσο, θεωρώ πως ο Πρόεδρος της χώρας σας μάς έδειξε θαυμάσια το πώς οι Ευρωπαίοι μπορούν να συμβάλουν στην επικράτηση της ειρήνης στην ήπειρό τους και στην επεξεργασία μιας ευρωπαϊκής λύσης των ευρωπαϊκών προβλημάτων. Γιατί το γεγονός ότι τα Ηνωμένα Έθνη και η Ρωσία μπόρεσαν να συμμετάσχουν εκ νέου στην ειρηνευτική διαδικασία του Κοσσυφοπεδίου, οφείλεται στην δράση των Ευρωπαίων που συνεδρίασαν. Όσον αφορά την υπόθεση Öçalan, κυρία Πρόεδρε, θα πω μόνο δυο λέξεις, κατ" αρχήν να σας συγχαρώ γιατί μετατρέψατε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Tempere σε ένα Συμβούλιο αφιερωμένο πρώτα από όλα στην πολιτική ασύλου. Πιστεύω πραγματικά πως εάν σήμερα υπάρχει υπόθεση Öçalan στην Κωνσταντινούπολη, οφείλεται στο γεγονός ότι δεν καταφέραμε αρχικά να εφαρμόσουμε μία πολιτική ασύλου αντάξια αυτού του ονόματος. Τέλος, σε ότι αφορά την θανατική ποινή, θα μου επιτρέψετε να επιστήσω την προσοχή σας και να σας παρακινήσω να δραστηριοποιηθείτε, ώστε η Προεδρία να παρέμβει όσο το δυνατό πιο δυναμικά στην Κωνσταντινούπολη όπως και στην Τεχεράνη, καθώς στην Τεχεράνη υπάρχουν 13 εβραίοι οι οποίοι είναι γνωστό ότι διατρέχουν τον κίνδυνο να τους επιβληθεί η θανατική ποινή απλώς επειδή κατηγορήθηκαν για κατασκοπία προς όφελος του Ισραήλ. Βασιζόμαστε σε εσάς, κυρία Πρόεδρε. (Χειροκροτήματα)"@el8
"(FR) Madam President-in-Office of the Council, as others have said previously, your Presidency has come at an exceptional time, just when the crisis has erupted in Kosovo and the European Union has made its contribution to dealing with it, after an institutional crisis which we have still not dealt with, after the election of a new Parliament in very unusual circumstances with voters taking less and less interest in an institution which has more and more powers and, finally, after the Cologne European Council meeting which launched important projects for the future. In order to face up to this, Madam President, we require a Community machine which is in good working order, and I can assure you that my group will do everything possible so that this machine may be put in order as soon as possible. You need it and we need it. How can we allow a situation in which the resigning Commission has continued to operate since last March and is still intervening to try to undermine the implementation of a single price for books and to define the mandate for the next WTO negotiation, the importance of which for the future is well known. This is not democratic and we will fight it. On the other hand, we will help you with the rapid establishment of a serious and trustworthy Commission which is at the service of all Europeans. Apart from these considerations, our candidate for the Presidency, Mr Romano Prodi, has just displayed the constructive and creative spirit with which he views the contribution of the Commission to the next Intergovernmental Conference. Under your Presidency, it will fall to the Council to define the mandate of that IGC. I believe that the presence by your side of a strong Commission making its contribution to the development of that mandate is equally essential. We will certainly help you in this to ensure that everyone faces up to his or her responsibilities. However, apart from that IGC, certain things will also depend on your Presidency, and we all know that certain improvements to the functioning of the institutions do not necessarily depend on a reform of the Treaties and that it concerns firstly – and perhaps principally – the Council. It depends particularly on you. As for Kosovo, I only have one thing to say. At the end of the day we Europeans often regret our lack of a common foreign and security policy. We express our impatience in the face of these vacillations. However, the President of your country has given a marvellous demonstration of the contribution that Europeans can make to peace on their continent and the development of a European solution to European problems. The fact that the United Nations and Russia have been able to be incorporated into the peace process in Kosovo is due to united European action. With regard to the Öçalan affair, Mrs President, I would like to say a few words. The first is to congratulate you for having made Tampere into a European Council primarily dedicated to asylum policy. In fact I believe that the current Öçalan affair in Istanbul is also due to the fact that we were not at first able to implement an asylum policy worthy of its name. Finally, in relation to the death penalty, please allow me to draw your attention and insist to you that your Presidency intervenes with all its powers in Istanbul as well as in Tehran, since in Tehran we know of thirteen judges who face the death penalty simply for having been accused of spying on behalf of Israel. We are counting on you, Madam President. (Applause)"@en3
"(FR) Señora Presidenta del Consejo, como otros han dicho antes que yo, su Presidencia se produce en un momento muy particular, cuando la crisis ha estallado en Kosovo y la Unión Europea ha aportado su contribución para salir de ella, después de una crisis institucional de la que aún no hemos salido, después de la formación de un nuevo Parlamento en condiciones muy particulares, en las que los electores se desinteresan cada vez más de una institución que cada vez tiene más poderes y, por último, después del Consejo Europeo de Colonia, que lanzó importantes trabajos para el futuro. Para afrontarlo, señora Presidenta, necesita usted una máquina comunitaria que esté en orden de marcha y puedo asegurarle que mi Grupo hará todo lo que pueda para que lo esté lo antes posible. La necesita usted y la necesitamos nosotros. Pues, ¿acaso podemos admitir una situación en que una Comisión demisionaria siga ejerciendo sus funciones desde el pasado mes de marzo e interviniendo para intentar debilitar la aplicación de un precio único del libro y para formular el mandato de la próxima negociación en la OMC, cuya importancia para los años venideros es sabida? Es algo no democrático, contra lo que lucharemos. En cambio, la ayudaremos para la formación rápida de una Comisión seria, fiable y al servicio de todos los europeos. Aparte de esas consideraciones, nuestro candidato a la Presidencia de la Comisión, el Sr. Romano Prodi, ha mostrado antes el espíritu constructivo y creativo con el que concibe la contribución de la Comisión a la próxima Conferencia Intergubernamental. Bajo su Presidencia, incumbirá al Consejo formular el mandato de esa CIG. Creo que la presencia a su lado de una Comisión fuerte que aporte su contribución a la elaboración de dicho mandato resulta también necesaria. Procuraremos ayudarla a ese respecto, para que todos asuman sus responsabilidades. No obstante, sin esperar a esa CIG, ciertas cosas dependerán también de su Presidencia y todos sabemos que ciertas mejoras del funcionamiento de las instituciones no son necesariamente tributarias de una reforma de los Tratados y que eso incumbe en primer lugar -y tal vez sobre todo- al Consejo. Eso depende en particular de usted. Sobre Kosovo, voy a decir sólo una cosa: es la comprobación de que en el fondo nosotros, los europeos, lamentamos a menudo la ausencia de una política exterior y de seguridad. Manifestamos nuestra impaciencia ante esos balbuceos. Sin embargo, creo que el Presidente de su país nos ha aportado la formidable demostración de la contribución que los europeos pueden aportar a la paz en el continente y a la elaboración de una solución europea a los problemas europeos. Pues, si se ha podido reintegrar a las Naciones Unidas y a Rusia en el proceso de paz en Kosovo, ha sido gracias a la acción de los europeos unidos. A propósito del caso Öcalan, voy a formular, señora Presidenta, sólo dos observaciones, la primera para felicitarla por haber hecho de Tampere un Consejo Europeo dedicado en primer lugar a la política de asilo. En efecto, creo que, si hoy hay un caso Öcalan en Estambul, es también porque no hemos sabido ante todo formular una política de asilo digna de ese nombre. Por último, respecto de la pena de muerte, me permitirá que señale a su atención y le insista para que la Presidencia intervenga con todo su peso en Estambul y también en Teherán, pues en esta última hay trece judíos que corren el riesgo -lo sabemos-de ser condenados a la pena de muerte simplemente por haber sido acusados de espionaje a favor de Israel. Contamos con usted, señora Presidenta. (Aplausos)"@es12
"( Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, kuten muut ovat sanoneet minua ennen, puheenjohtajakautenne osuu hyvin erikoiseen hetkeen: Kosovossa on puhjennut kriisi, jonka ratkaisemiseen Euroopan unioni on myötävaikuttanut; toimielimet ovat kriisissä, jota emme ole vielä ratkaisseet; uusi parlamentti on aloittanut toimintansa hyvin erikoisissa olosuhteissa, koska äänestäjiä kiinnostaa yhä vähemmän toimielin, jolla on yhä enemmän valtaa; ja Kölnin Eurooppa-neuvosto on käynnistänyt tulevaisuuden kannalta merkittäviä tehtäviä. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, tarvitsette tällaisesta tilanteesta selviytyäksenne sellaista yhteisön koneistoa, joka toimii, ja voin vakuuttaa teille, että ryhmäni tekee kaikkensa, jotta tämä koneisto toimisi mahdollisimman pian. Te tarvitsette sitä; me tarvitsemme sitä. Sillä voimmeko hyväksyä tilannetta, jossa eroava komissio on jatkanut tehtäviensä hoitamista maaliskuusta asti ja puuttuu edelleen asioihin yrittääkseen horjuttaa kirjojen yhtenäisen hinnan aikaansaamista ja määrittääkseen neuvotteluvaltuuksia tuleviin WTO: n neuvotteluihin, joiden merkityksen tulevaisuuden kannalta tiedämme. Tämä ei ole demokraattista, ja taistelemme tällaista vastaan. Sen sijaan autamme teitä pystyttämään nopeasti sellaisen komission, joka on vakavasti otettava, luotettava ja kaikkien eurooppalaisten palveluksessa. Sanon näiden ajatusten lisäksi, että komission puheenjohtajaehdokkaamme, Romano Prodi, osoitti äsken sen rakentavan ja luovan hengen, jossa hän näkee komission voivan myötävaikuttaa hallitusten väliseen konferenssiin. Neuvoston tehtävänä on teidän puheenjohtajakaudellanne määritellä tämän HVK: n neuvotteluvaltuudet. Uskon, että on myös välttämätöntä, että saatte vierellenne vahvan komission, joka myötävaikuttaa näiden neuvotteluvaltuuksien laatimiseen. Pidämme huolta siitä, että saatte apua, jotta jokainen kantaisi vastuunsa. Jotkin asiat riippuvat kuitenkin myös teidän puheenjohtajakaudestanne ilman, että odotamme tätä HVK: ta, ja me kaikki tiedämme, että jotkin toimielinten toimintaa koskevat parannukset eivät ole välttämättä riippuvaisia perustamissopimusten muuttamisesta, ja tämä koskee ensinnäkin – ja ehkä etenkin – neuvostoa. Se riippuu etenkin teistä. Kosovon osalta sanon vain yhden asian: totean, että me eurooppalaiset pahoittelemme usein ulko- ja turvallisuuspolitiikan puuttumista. Ilmaisemme kärsimättömyytemme sen ottaessa ensiaskeliaan. Olen kuitenkin sitä mieltä, että maanne presidentti osoitti meille suurenmoisesti, miten eurooppalaiset voivat myötävaikuttaa maanosansa rauhaan ja eurooppalaisten ongelmien ratkaisemiseen eurooppalaisin voimin. Sillä vaikka Yhdistyneet Kansakunnat ja Venäjä saatiinkin otettua uudelleen mukaan Kosovon rauhanprosessiin, se oli yhdistyneiden eurooppalaisten toiminnan ansiota. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, sanon Öcalanin asiasta vain pari sanaa. Ensinnäkin onnittelen teitä siitä, että päätitte omistaa Tampereen Eurooppa-neuvoston ensisijaisesti turvapaikkapolitiikalle. Olen nimittäin sitä mieltä, että Turkin tämänhetkinen Öcalan-ongelma johtuu myös siitä, ettemme ole kyenneet saamaan aikaan sellaista turvapaikkapolitiikkaa, joka on nimensä arvoista. Mitä tulee lopuksi kuolemanrangaistukseen, sallittehan, että kiinnitän huomionne siihen ja korostan teille sitä, että puheenjohtajavaltion on puututtava koko arvovallallaan asioihin Turkissa ja myös Iranissa, koska tiedämme, että Iranissa on 13 juutalaista, joita uhkaa kuolemanrangaistus ainoastaan sen takia, että heitä syytetään vakoilusta Israelin hyväksi. Luotamme teihin, arvoisa neuvoston puheenjohtaja. (Suosionosoituksia)"@fi5
"(FR) Signora Presidente del Consiglio, come altri hanno detto prima di me, la Presidenza finlandese esordisce in un momento molto particolare caratterizzato dalla crisi scoppiata in Kosovo e per la soluzione della quale l"Unione europea ha fornito il proprio contributo, da una crisi istituzionale nella quale ci stiamo ancora dibattendo, dall"insediamento di un nuovo Parlamento in una situazione alquanto singolare in cui si fa sempre più marcato il disinteresse degli elettori nei confronti di un"Istituzione i cui poteri aumentano costantemente e, infine, dal Consiglio europeo di Colonia che ha avviato importanti lavori per il futuro. Per farvi fronte, signora Presidente, il Consiglio deve poter disporre di una macchina comunitaria perfettamente funzionante e le posso assicurare che il mio gruppo farà di tutto affinché ciò avvenga nel più breve tempo possibile. Ne abbiamo bisogno sia voi che noi: si può infatti ammettere una situazione in cui una Commissione dimissionaria continua ad esercitare le sue funzioni dallo scorso mese di marzo e ad intervenire per cercare di indebolire i tentativi di stabilire un prezzo unico per i libri e per definire il mandato del prossimo negoziato nell"ambito dell"OMC, di cui è ovvia l"importanza per gli anni a venire? Questo non è un sistema democratico e noi vi ci opporremo. Vi aiuteremo invece ad insediare rapidamente una Commissione seria, affidabile e al servizio di tutti gli europei. Al di là di queste considerazioni, il nostro candidato alla Presidenza della Commissione, Romano Prodi, ha dimostrato poc"anzi lo spirito costruttivo e creativo con il quale concepisce il contributo della Commissione alla prossima Conferenza intergovernativa. Sotto la sua Presidenza, spetterà al Consiglio definire il mandato della CIG. Credo sia anche indispensabile la presenza al vostro fianco di una Commissione forte che dia il suo contributo all"elaborazione del mandato. Faremo in modo di aiutarvi affinché ciascuno si assuma le proprie responsabilità. Tuttavia, senza attendere la CIG, alcune cose dipendono anche dalla sua Presidenza e noi tutti sappiamo che taluni miglioramenti nel funzionamento delle Istituzioni non si ottengono necessariamente con una riforma dei Trattati e che ciò riguarda innanzitutto – e forse soprattutto – il Consiglio. Ciò dipende in particolare da voi. Per quanto riguarda il Kosovo, farò una sola osservazione: in fondo noi europei ci rammarichiamo spesso dell"assenza di una politica estera e di sicurezza comune. Manifestiamo la nostra impazienza per il fatto che essa stenta a decollare. Eppure, credo che il Presidente del suo paese ci abbia fornito una straordinaria dimostrazione del contributo che gli europei possono dare alla pace sul loro continente e all"elaborazione di una soluzione europea ai problemi europei. Se le Nazioni Unite e la Russia hanno potuto essere reinserite nel processo di pace in Kosovo, è grazie all"azione degli europei uniti. A proposito della vicenda Ocalan, signora Presidente, dirò solo due parole, innanzitutto per congratularmi con lei per aver fatto di quello di Tampere un Consiglio europeo dedicato alla politica in materia di asilo. Credo infatti che se oggi esiste una vicenda Ocalan a Istanbul è soprattutto perché non abbiamo saputo attuare una politica in materia di asilo degna di tale nome. Infine, per quanto attiene alla pena di morte, mi sia consentito richiamare la sua attenzione ed insistere affinché la Presidenza intervenga con tutta la sua autorità non solo a Istanbul ma anche a Teheran, perché lì si trovano tredici ebrei che, a quanto ci risulta, rischiano la pena di morte per il semplice fatto di essere stati accusati di spionaggio a favore di Israele. Contiamo su di lei, signora Presidente. (Applausi)"@it9
"(FR) Madam President-in-Office of the Council, as others have said previously, your Presidency has come at an exceptional time, just when the crisis has erupted in Kosovo and the European Union has made its contribution to dealing with it, after an institutional crisis which we have still not dealt with, after the election of a new Parliament in very unusual circumstances with voters taking less and less interest in an institution which has more and more powers and, finally, after the Cologne European Council meeting which launched important projects for the future. In order to face up to this, Madam President, we require a Community machine which is in good working order, and I can assure you that my group will do everything possible so that this machine may be put in order as soon as possible. You need it and we need it. How can we allow a situation in which the resigning Commission has continued to operate since last March and is still intervening to try to undermine the implementation of a single price for books and to define the mandate for the next WTO negotiation, the importance of which for the future is well known. This is not democratic and we will fight it. On the other hand, we will help you with the rapid establishment of a serious and trustworthy Commission which is at the service of all Europeans. Apart from these considerations, our candidate for the Presidency, Mr Romano Prodi, has just displayed the constructive and creative spirit with which he views the contribution of the Commission to the next Intergovernmental Conference. Under your Presidency, it will fall to the Council to define the mandate of that IGC. I believe that the presence by your side of a strong Commission making its contribution to the development of that mandate is equally essential. We will certainly help you in this to ensure that everyone faces up to his or her responsibilities. However, apart from that IGC, certain things will also depend on your Presidency, and we all know that certain improvements to the functioning of the institutions do not necessarily depend on a reform of the Treaties and that it concerns firstly – and perhaps principally – the Council. It depends particularly on you. As for Kosovo, I only have one thing to say. At the end of the day we Europeans often regret our lack of a common foreign and security policy. We express our impatience in the face of these vacillations. However, the President of your country has given a marvellous demonstration of the contribution that Europeans can make to peace on their continent and the development of a European solution to European problems. The fact that the United Nations and Russia have been able to be incorporated into the peace process in Kosovo is due to united European action. With regard to the Öçalan affair, Mrs President, I would like to say a few words. The first is to congratulate you for having made Tampere into a European Council primarily dedicated to asylum policy. In fact I believe that the current Öçalan affair in Istanbul is also due to the fact that we were not at first able to implement an asylum policy worthy of its name. Finally, in relation to the death penalty, please allow me to draw your attention and insist to you that your Presidency intervenes with all its powers in Istanbul as well as in Tehran, since in Tehran we know of thirteen judges who face the death penalty simply for having been accused of spying on behalf of Israel. We are counting on you, Madam President. (Applause)"@lv10
"(FR) Mevrouw de voorzitter van de Raad, zoals anderen ook al hebben gezegd, start uw voorzitterschap op een zeer bijzonder moment. De Unie levert immers momenteel haar bijdrage aan de bezwering van de crisis in Kosovo. Daarnaast bevindt de Europese Unie zich zelf in een institutionele crisis die nog niet is opgelost. Verder is er een nieuw Parlement geïnstalleerd. Dit gebeuren werd gekenmerkt door de nogal bijzondere omstandigheid dat de kiezers hun interesse in het Parlement verliezen, terwijl die instelling juist steeds meer bevoegdheden krijgt. Tenslotte zijn er op de Europese Raad van Keulen afspraken gemaakt over de uitvoering van belangrijke werkzaamheden voor de toekomst. Om aan deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, mevrouw de voorzitter, moet u de beschikking hebben over een goed geoliede communautaire machine. Ik kan u verzekeren dat mijn fractie er alles aan zal doen om deze machine zo snel mogelijk startklaar te krijgen. Dat is zowel voor u als voor ons noodzakelijk. Het is immers onacceptabel dat een demissionaire Commissie vanaf maart jongstleden haar taken blijft uitoefenen, de basis voor het invoeren van eenheidsprijzen voor boeken probeert te ondermijnen en het mandaat voor de komende WHO-onderhandelingen wil vaststellen, terwijl bekend is dat deze onderhandelingen voor de komende jaren verstrekkende gevolgen zullen hebben. Dat is niet democratisch en wij zullen ons er dan ook tegen verzetten. Wij zullen u daarentegen terzijde staan bij de installatie van een serieuze en betrouwbare Commissie die in dienst staat van alle Europeanen. Dit terzijde heeft onze kandidaat voor het voorzitterschap van de Commissie, de heer Romano Prodi, zojuist aangegeven dat de Commissie een constructieve en creatieve bijdrage wil leveren aan de volgende intergouvernementele conferentie. Onder uw voorzitterschap, mevrouw de voorzitter van de Raad, moet uw instelling het mandaat van deze IGC vaststellen. Ik denk dat een sterke Commissie u hierbij terzijde moet staan en haar bijdrage moet leveren aan de uitwerking van dit mandaat. Ook wij zullen u terzijde staan. Iedere instelling zal zo haar eigen verantwoordelijkheden op zich moeten nemen. Uw voorzitterschap zal op een aantal zaken haar stempel moeten drukken. Daarvoor hoeven we de IGC niet af te wachten. Iedereen weet dat een aantal verbeteringen in het functioneren van de instellingen kan worden doorgevoerd zonder dat hiervoor de Verdragen hoeven worden gewijzigd. Ik doel hier in de eerste plaats – en misschien wel met name – op de Raad. Dergelijke verbeteringen zullen met name van u afhangen. Ik zal hier slechts één opmerking over Kosovo maken. Vaak betreuren wij Europeanen het dat we niet over een gemeenschappelijk buitenlands en veiligheidsbeleid beschikken. We wachten vol ongeduld op de komst van een dergelijk beleid. Ik denk echter dat de president van uw land ons zeer goed heeft aangetoond welke bijdrage de Europeanen aan de vrede op hun continent kunnen leveren en hoe we een Europese oplossing voor Europese vraagstukken kunnen bewerkstelligen. De Verenigde Naties en Rusland konden immers dankzij het optreden van de verenigde Europese landen weer bij het vredesproces in Kosovo betrokken worden. Wat de Öcalan-kwestie betreft, mevrouw de voorzitter, wil ik graag twee opmerkingen maken. Allereerst doet het mij genoegen dat u de Europese Raad in Tampere in eerste instantie aan het asielbeleid wil wijden. Ik denk dat de kwestie-Öcalan die zich in Istanbul afspeelt, in de eerste plaats te wijten is aan het feit dat we geen goed asielbeleid hebben. Ik wil graag uw aandacht vestigen op het vraagstuk van de doodstraf en u met klem verzoeken uw volle gewicht als voorzitter in de strijd te gooien om zowel in Istanbul als Teheran deze straf tegen te houden. In Teheran riskeren immers dertien joden de doodstraf omdat ze van spionage voor Israël beticht worden. Wij rekenen op u, mevrouw de voorzitter. (Applaus)"@nl2
"(FR) Senhora Presidente do Conselho, como outros colegas disseram antes de mim, a sua presidência tem lugar num momento particular, quando a crise estalou no Kosovo e a União Europeia deu o seu contributo para a resolver, após uma crise institucional de que ainda não saímos, após a eleição de um novo Parlamento em condições bastante especiais, quando os eleitores se interessam cada vez menos por uma instituição que tem cada vez mais poderes e, finalmente, após o Conselho Europeu de Colónia, que lançou importantes obras para o futuro. Para a enfrentar, Senhora Presidente, terá necessidade de uma máquina comunitária em boas condições de funcionamento, e posso garantir que o meu grupo tudo fará para que essa máquina esteja em condições o mais rapidamente possível. A Senhora Presidente tem necessidade dela; nós temos necessidade dela. Poderemos admitir uma situação em que uma Comissão demissionária continua a exercer funções desde o mês de Março passado e a intervir no sentido de tentar fragilizar a criação de um preço único do livro e de definir o mandato da próxima negociação na OMC, cuja importância para os próximos anos bem conhecemos? Esta situação não é democrática e vamos combatê-la. Em contrapartida, ajudá-la-emos na edificação rápida de uma Comissão séria, fiável e ao serviço de todos os Europeus. Para lá destas considerações, o nosso candidato à Presidência da Comissão, Romano Prodi, mostrou há pouco o espírito construtivo e criativo com que concebe o contributo da Comissão para a próxima Conferência Intergovernamental. Sob a sua Presidência, caberá ao Conselho definir o mandato desta CIG. Creio que se impõe, também, a presença, a seu lado, de uma Comissão forte que dê o seu contributo para a elaboração desse mandato. Zelaremos por ajudá-la nessa tarefa, a fim de que cada um assuma as suas responsabilidades. Todavia, sem esperar por essa CIG, há aspectos que dependerão também da sua Presidência, e todos sabemos que certos melhoramentos do funcionamento das instituições não são, necessariamente, tributários de uma reforma dos tratados e que dizem respeito antes de mais – e, talvez, sobretudo – ao Conselho. Isso dependerá, em especial, de si própria. Quanto ao Kosovo, farei apenas uma observação: verifico que no fundo nós, Europeus, lamentamos muitas vezes a ausência de uma política externa e de segurança. Manifestamos a nossa impaciência perante os seus balbuciamentos. Contudo, creio que o Presidente do seu país nos forneceu uma formidável demonstração do contributo que os Europeus podem dar à paz no seu continente e à elaboração de uma solução europeia para os problemas europeus. Se as Nações Unidas e a Rússia foram reinseridas no processo de paz no Kosovo, à acção dos Europeus reunidos o devem. A propósito do caso Öcalan, Senhora Presidente, direi apenas duas palavras, a primeira para a felicitar por ter feito de Tampere um Conselho dedicado, antes de mais, à política de asilo. Penso, com efeito, que se hoje existe um caso Öcalan em Istambul, isso deve-se ao facto de não termos sabido edificar uma política de asilo digna desse nome. Finalmente, no que se refere à pena de morte, permita-me que chame a sua atenção e que insista para que a Presidência intervenha, com toda a sua influência, tanto em Istambul como em Teerão pois, nesta cidade, há treze judeus que se arriscam a ser condenados à pena de morte muito simplesmente por terem sido acusados de espionagem a favor de Israel. Contamos consigo, Senhora Presidente. (Aplausos)"@pt11
"(FR) Fru rådsordförande! Liksom andra före mig har sagt: ert ordförandeskap inleds vid ett mycket speciellt tillfälle; efter att krisen i Kosovo har brutit ut och Europeiska unionen har bidragit till att lösa den, efter en institutionell kris som vi ännu är mitt uppe i, efter att ett nytt parlament inrättades under ganska märkliga förhållanden, eftersom väljarna intresserar sig allt mindre för en institution som får alltmer makt, och slutligen efter Europeiska rådet i Köln, där viktiga arbeten för framtiden drogs igång. För att bemöta allt detta, fru ordföranden, har ni behov av en väl fungerande gemenskapsapparat, och jag kan försäkra er om att min grupp kommer att göra allt för att få den att fungera så snabbt som möjligt. Ni har behov av det; vi har behov av det. För kan vi verkligen tillåta en situation där den avgående kommissionen sedan mars månad fortsätter att utöva sina funktioner och ingriper för att söka sätta upp hinder för inrättandet av ett enhetspris på böcker, och för att definiera mandatet för de kommande förhandlingarna inom WTO, som vi alla vet har en enorm betydelse för framtiden? Detta är inte demokratiskt, och vi kommer att kämpa mot det. Däremot kommer vi att hjälpa er med att snabbt inrätta en seriös, trovärdig kommission i alla européers tjänst. Bortsett från detta gav vår kandidat till kommissionens ordförandeskap, Romano Prodi, nyss prov på den konstruktiva och kreativa anda i vilken han avser att utforma kommissionens bidrag till nästa regeringskonferens. Under ert ordförandeskap åligger det rådet att fastställa mandatet för denna regeringskonferens. Jag tror att ni även behöver en stark kommission vid er sida, som kan ge sitt bidrag till utformningen av mandatet. Vi kommer att hjälpa er med det, så att alla tar sitt ansvar. Men det finns andra saker som också kommer att vara beroende av ert ordförandeskap, utan att vi behöver invänta regeringskonferensen. Vi vet alla att vissa förbättringar av institutionernas sätt att fungera inte nödvändigtvis är beroende av en fördragsreform, och att detta i första hand och kanske framför allt berör rådet. Detta är särskilt beroende av er. Om Kosovo skall jag endast säga en sak: nämligen att vi européer egentligen ofta beklagar avsaknaden av en utrikes- och säkerhetspolitik. Vi uttrycker vår otålighet inför dess första stapplande steg. Jag tror likväl att ert lands president har gett oss ett ypperligt prov på det bidrag som européerna kan ge till freden på sin egen kontinent, och till utvecklingen av en europeisk lösning på europeiska problem. Tack vare de samlade européernas insats har Förenta nationerna och Ryssland kunnat återinföras i fredsprocessen i Kosovo. Vad gäller Öcalanaffären, fru ordförande, skall jag bara säga ett par ord; det första är för att ni i huvudsak anslog Europeiska rådets möte i Tampere till asylpolitiken. En av anledningarna till att det i dag finns ett Öcalanmål i Istanbul, tror jag är att vi inte har haft förmåga att inrätta en asylpolitik som är värdigt sitt namn. När det till sist handlar om dödsstraffet, tillåt mig då fånga er uppmärksamhet och insistera på att ordförandeskapet bör ingripa med all sin tyngd i Istanbul såväl som i Teheran, för i Teheran finns 13 judar, som vi inte vet om de riskerar dödsstraff endast för att ha anklagats för spioneri för Israels räkning. Vi räknar med er, fru ordförande. (Applåder)"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Berès (PSE)"13,5,2,1,8,10,3,12,11,7,9,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph