Local view for "http://purl.org/linkedpolitics/eu/plenary/1999-07-21-Speech-3-068"

PredicateValue (sorted: default)
rdf:type
dcterms:Date
dcterms:Is Part Of
dcterms:Language
lpv:document identification number
"en.19990721.5.3-068"4
lpv:hasSubsequent
lpv:speaker
lpv:spoken text
"Herr Präsident! Herr designierter Kommissionspräsident! Selten ist die Neubildung einer Kommission von so großen Erwartungen und Hoffnungen begleitet worden wie dieses Mal. Das Mißtrauen zwischen den Bürgern und der Kommission, hervorgerufen wohlgemerkt durch das Fehlverhalten einzelner Kommissare, sitzt tief. Die Ernennung von Ihnen, Herr Professor Prodi, zum designierten Kommissionspräsidenten und die jetzt erfolgte Benennung Ihres Teams gibt aber auch Anlaß zu großer Hoffnung. Sie sind der erste Kommissionspräsident, der die Einzelverantwortung der Kommissare im Falle eines Fehlverhaltens umsetzen und den Betreffenden entlassen kann. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Vertrauensbildung. Wenn die Kommission auch nicht die aus der europäischen Wahl hervorgegangenen Mehrheiten spiegelt, löst doch die Wiedernominierung bewährter Kommissare Befriedigung aus. Auch die Neustrukturierung der Ressorts läßt in Zukunft auf größere Effizienz und Transparenz schließen. Allerdings werden wir im Interesse der Bürger jeden einzelnen Kommissar auf Herz und Nieren prüfen. Es ist aber eine Anhörung und kein Verhör. Wir brauchen glaubwürdige Vertreter für eine starke Kommission. Dazu bedürfen wir aber dringend der nötigen Informationen. Es ist notwendig, daß die Erkenntnisse des Zweiten Berichts des Rats der Weisen rechtzeitig vor Beginn des Hearings vorliegen. Ansonsten ist eine neue Krise zwischen Parlament und Kommission vorprogrammiert. Auch eine Verzögerung der Bestellung der Kommission ist nicht im Interesse der Bürger. Angesichts der großen Aufgaben – sei es die Erweiterung, sei es die Regierungskonferenz, sei es der Wiederaufbau im Kosovo – muß die Europäische Union auf allen Ebenen so schnell wie möglich handlungsfähig sein. (Beifall)"@de7
lpv:spokenAs
lpv:translated text
"(DE) Hr. formand, hr. indstillede formand for Kommissionen, sjældent har nedsættelsen af en ny Kommission været ledsaget af så store forventninger og forhåbninger som denne gang. Mistilliden mellem borgerne og Kommissionen, som vel at mærke blev fremkaldt af enkelte kommissærers forkerte adfærd, sidder dybt. Udnævnelsen af Dem, hr. professor Prodi, til designeret formand for Kommissionen og den udpegelse af Deres team, som nu har fundet sted, giver imidlertid også grund til store forhåbninger. De er den første formand for Kommissionen, som kan realisere kommissærernes individuelle ansvar i tilfælde af forkert adfærd og afskedige den pågældende. Det er et vigtigt skridt til at opbygge tillid. Selvom Kommissionen ikke afspejler de flertal, som var resultatet af valget til Europa-Parlamentet, vækker gennomineringen af veltjente kommissærer alligevel tilfredshed. Også omstruktureringen af ressorterne giver anledning til at tro på større effektivitet og gennemsigtighed i fremtiden. Alligevel vil vi i borgernes interesse se hver enkelt kommissær grundigt efter i sømmene. Men det er en høring og ikke noget forhør. Vi har brug for troværdige repræsentanter for en stærk Kommission. Til det formål har vi imidlertid behov for de nødvendige informationer. Det er nødvendigt, at resultaterne af Ekspertgruppens anden beretning foreligger i god tid før høringerne. Ellers er der forprogrammeret en ny krise mellem Parlamentet og Kommissionen. Det er heller ikke i borgernes interesse, hvis udnævnelsen af Kommissionen bliver forsinket. Set i lyset af de store opgaver – om det nu er udvidelsen, regeringskonferencen, genopbygningen i Kosovo – er det nødvendigt, at Den Europæiske Union bliver handlekraftig på alle niveauer så hurtigt som muligt. (Bifald)"@da1
"(DE) Κύριε Πρόεδρε, κύριε διορισμένε Πρόεδρε της Επιτροπής, ελάχιστες φορές ο ανασχηματισμός μιας Επιτροπής συνοδεύθηκε από τόσο μεγάλες προσδοκίες και ελπίδες όσο αυτήν τη φορά. Η δυσπιστία των πολιτών προς την Επιτροπή, που σημειωτέον προξενήθηκε από την εσφαλμένη συμπεριφορά μεμονωμένων Επιτρόπων, είναι βαθιά. Όμως, κύριε καθηγητά Prodi, ο διορισμός σας ως Προέδρου της Επιτροπής και ο ορισμός της ομάδας σας που έγινε τώρα εγείρει και μεγάλες ελπίδες. Είστε ο πρώτος Πρόεδρος της Επιτροπής που μπορεί να κάνει πραγματικότητα την ατομική ευθύνη μεμονωμένων Επιτρόπων σε περίπτωση εσφαλμένης συμπεριφοράς τους και να τους ζητήσει να παραιτηθούν. Αυτό αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία εμπιστοσύνης. Μολονότι η Επιτροπή δεν αντικατοπτρίζει τις πλειοψηφίες που προέκυψαν από τις ευρωεκλογές, προξενεί ικανοποίηση το γεγονός ότι ορίζονται και πάλι Επίτροποι που έχουν αποδείξει την αξία τους. Επίσης, η αναδιοργάνωση των χαρτοφυλακίων δίνει ελπίδες ότι μελλοντικά θα υπάρχει μεγαλύτερη αποδοτικότητα και διαφάνεια. Ωστόσο, προς το συμφέρον των πολιτών, θα ελέγξουμε εξονυχιστικά τον κάθε Επίτροπο. Αυτό όμως αποτελεί ακρόαση, όχι ανάκριση. Για να έχουμε μια ισχυρή Επιτροπή, χρειαζόμαστε αξιόπιστους εκπροσώπους. Γι" αυτό, μας χρειάζονται επειγόντως οι απαραίτητες πληροφορίες. Είναι αναγκαίο να υποβληθούν εγκαίρως, πριν από την έναρξη των ακροάσεων, τα συμπεράσματα της δεύτερης έκθεσης του Συμβουλίου των Σοφών. Διαφορετικά, είναι βέβαιο ότι θα υπάρξει νέα κρίση μεταξύ Κοινοβουλίου και Επιτροπής. Επίσης, δεν είναι προς το συμφέρον των πολιτών να καθυστερήσει ο διορισμός της Επιτροπής. Εν όψει των μεγάλων καθηκόντων της, είτε πρόκειται για τη διεύρυνση, είτε για τη διακυβερνητική διάσκεψη είτε για την ανοικοδόμηση στο Κοσσυφοπέδιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο γρήγορα έτοιμη για δράση σε όλα τα επίπεδα. (Χειροκροτήματα)"@el8
"(DE) Mr President, Mr President-elect of the Commission, rarely has the formation of a new Commission been accompanied by such high hopes and expectations as has this one. The distrust between citizens and Commission, clearly caused by the inappropriate behaviour of individual Commissioners, is deeply entrenched. However, your appointment to the post of President-elect of the Commission, Professor Prodi, and the appointment of your team, which has now taken place, give cause for great hope. You are the first President of the Commission who will be able to transfer a Commissioner"s individual area of responsibility if he or she behaves inappropriately, and to dismiss the person concerned. This is a major step in the process of rebuilding trust. Even if the Commission does not reflect the majorities gained in the European elections, the reappointment of reliable Commissioners gives cause for satisfaction. The restructuring of areas of competence should also open up the way for greater efficiency and transparency. We will, though, in the interests of our citizens, be looking at each individual Commissioner extremely thoroughly. This will be a hearing though and not an interrogation. We need credible representatives for it to be a strong Commission. This is why we urgently need the relevant information though. It is necessary that the findings of the Committee of the Wise Men"s second report be distributed suitably in advance of the hearings. Otherwise, the seeds of a new crisis between Parliament and the Commission will have been sown. Any delay in the appointment of the Commission would not be in the interests of our citizens either. In view of the great tasks ahead, whether it is enlargement, the Intergovernmental Conference or reconstruction in Kosovo, the European Union must be able to act at all levels as soon as possible. (Applause)"@en3
"(DE) Señor Presidente, señor Presidente designado de la Comisión, en raras ocasiones la nueva formación de una Comisión ha ido acompañada de tantas esperanzas como en esta ocasión. La desconfianza entre los ciudadanos y la Comisión, provocada -hay que decirlo- por el comportamiento inadecuado de Comisarios aislados, es profunda. Señor Prodi, su nombramiento como Presidente designado de la Comisión y el nombramiento realizado ahora de su equipo es motivo de grandes esperanzas. Usted es el primer Presidente de la Comisión que aplica la responsabilidad personal de los Comisarios en caso de un comportamiento inadecuado y que puede despedir a la persona afectada. Este es un importante paso para generar confianza. Aunque la Comisión no refleje las mayorías resultantes de las elecciones al Parlamento Europeo, sin embargo, la reelección de acreditados Comisarios es algo satisfactorio. La nueva estructuración de las carteras permite esperar que en el futuro exista una mayor eficiencia y transparencia. En cualquier caso, en interés de los ciudadanos vamos a examinar bajo lupa a cada uno de los Comisarios. Pero se trata de una audiencia y no de un interrogatorio. Necesitamos unos representantes que gocen de credibilidad para una Comisión fuerte. Pero para ello necesitamos urgentemente las necesarias informaciones. Es preciso que las conclusiones del segundo informe del Consejo de los Sabios estén a disposición a tiempo antes del inicio de la audiencia. De lo contrario, estará programada una nueva crisis entre el Parlamento y la Comisión. Tampoco radica en interés de los ciudadanos un retraso en el nombramiento de la Comisión. Ante las grandes tareas -ya sea la ampliación, la Conferencia Intergubernamental o la reconstrucción de Kosovo- la Unión Europea tiene que poder actuar lo antes posible a todos los niveles. (Aplausos)"@es12
"( Arvoisa puhemies, arvoisa nimetty komission puheenjohtaja, uuden komission muodostamiseen liittyy harvoin niin suuria odotuksia ja toiveita kuin tällä kerralla. Yksittäisten komission jäsenten, mitä korostettakoon, väärinkäytösten aiheuttama epäluottamus kansalaisten ja komission välillä on syvä. Teidän, professori Prodi, nimittämisenne komission puheenjohtajaksi ja nyt tapahtunut joukkueenne valitseminen antaa kuitenkin aihetta suuriin toiveisiin. Te olette ensimmäinen komission puheenjohtaja, joka voi asettaa yksittäisen komission jäsenen vastuuseen hänen toimiessaan väärin ja voi erottaa hänet. Se on tärkeä askel luottamuksen rakentamisessa. Vaikka komission kokoonpano ei kuvasta Euroopan parlamentin vaaleissa syntynyttä enemmistöä, hyväksi havaittujen komission jäsenten uudelleen nimitys luo tyytyväisyyttä. Hallintoalojen uudelleenjärjestely viittaa tehokkuuden ja avoimuuden lisäämiseen. Me tutkimme kuitenkin kansalaisten edun vuoksi kaikki komission jäsenet perin pohjin. Kyseessä on kuitenkin kuuleminen eikä kuulustelu. Voimakas komissio tarvitsee uskottavia jäseniä. Sen vuoksi on tärkeä saada tarvittavaa tietoa. Riippumattoman asiantuntijaryhmän toisen kertomuksen tulosten on oltava käytettävissä hyvissä ajoin ennen kuulemisten alkua. Muuten parlamentin ja komission välille syntyy uusi kriisi. Myöskään komission virkaan asettamisen viivästyminen ei palvele kansalaisten etua. Suurten tehtävien – laajentumisen, hallitusten välisen konferenssin, Kosovon jälleenrakentamisen – vuoksi Euroopan unionin on oltava toimintakykyinen kaikilla tasoilla mahdollisimman nopeasti. (Suosionosoituksia)"@fi5
"(DE) Monsieur le Président, Monsieur le Président désigné de la Commission, rarement la formation d"une nouvelle Commission aura-t-elle été accompagnée d"attentes et d"espoirs d"une telle importance que ce n"est le cas cette fois-ci. La méfiance des citoyens vis-à-vis de la Commission, provoquée bien entendu par l"incorrection de certains commissaires, est profonde. Votre nomination, Monsieur Prodi, à la tête de la Commission ainsi que la désignation de votre équipe donne toutefois aussi lieu à de grands espoirs. Vous êtes le premier président de la Commission à pouvoir engager la responsabilité individuelle des commissaires en cas de faute et à renvoyer les intéressés. C"est un pas important sur la voie de l"établissement de la confiance. Quand bien même la Commission ne reflète pas les majorités issues des élections européennes, le maintien en place de commissaires ayant fait leurs preuves est de nature à nous satisfaire. De même, la restructuration des services est de nature à améliorer à l"avenir l"efficacité et la transparence. Dans l"intérêt du citoyen, nous examinerons cependant chacun des commissaires sous toutes les coutures. Il s"agit toutefois d"une audition et pas d"un interrogatoire. Nous avons besoin de représentants crédibles pour une Commission forte. Mais pour ce faire, nous avons un besoin urgent des informations nécessaires. Il est essentiel que nous disposions des conclusions du deuxième rapport des sages avant le début des auditions. Faute de quoi, une nouvelle crise entre le Parlement et la Commission est d"ores et déjà programmée. Et un appointement différé de la Commission n"est pas dans l"intérêt des citoyens. Au vu de l"ampleur des tâches qui l"attendent – qu"il s"agisse de l"élargissement, de la Conférence intergouvernementale, de la reconstruction au Kosovo –, l"Union européenne doit au plus vite être à même d"agir à tous les niveaux. (Applaudissements)"@fr6
"(DE) Signor Presidente, signor Presidente eletto della Commissione, di rado la nuova formazione di una Commissione è stata accompagnata da tante aspettative e speranze come questa volta. I cittadini nutrono una profonda sfiducia nei confronti della Commissione, provocata beninteso dal comportamento scorretto di singoli Commissari. Professor Prodi, la sua nomina a Presidente eletto della Commissione e la successiva nomina della sua squadra danno tuttavia adito a grandi speranze. Lei è il primo Presidente della Commissione che ha facoltà di fare leva sulla responsabilità dei singoli Commissari in caso di comportamento scorretto e di chiedere le dimissioni dell"interessato. Si tratta di un importante passo avanti per ripristinare la fiducia. Anche se la Commissione non rispecchia la maggioranza emersa dalle elezioni europee, la riconferma di Commissari di provata esperienza è motivo di soddisfazione. Anche la riorganizzazione delle competenze fa sperare per il futuro in una maggiore efficienza e trasparenza. Tuttavia nell"interesse dei cittadini sottoporremo ogni singolo Commissario ad un severo esame. Si tratta però di un"audizione e non di un interrogatorio. Dobbiamo avere rappresentanti credibili per una Commissione forte. A tal fine ci occorrono con urgenza le informazioni necessarie. Ci serve la seconda relazione del Comitato di esperti indipendenti prima dell"inizio delle audizioni. Altrimenti si può già prevedere una nuova crisi tra Parlamento e Commissione. Un ritardo nella nomina della Commissione non sarebbe neanche nell"interesse dei cittadini. A fronte dei grandi compiti che ci attendono – l"ampliamento, la Conferenza intergovernativa o la ricostruzione del Kosovo – l"Unione europea deve essere operativa a tutti i livelli il più presto possibile. (Applausi)"@it9
"(DE) Mr President, Mr President-elect of the Commission, rarely has the formation of a new Commission been accompanied by such high hopes and expectations as has this one. The distrust between citizens and Commission, clearly caused by the inappropriate behaviour of individual Commissioners, is deeply entrenched. However, your appointment to the post of President-elect of the Commission, Professor Prodi, and the appointment of your team, which has now taken place, give cause for great hope. You are the first President of the Commission who will be able to transfer a Commissioner"s individual area of responsibility if he or she behaves inappropriately, and to dismiss the person concerned. This is a major step in the process of rebuilding trust. Even if the Commission does not reflect the majorities gained in the European elections, the reappointment of reliable Commissioners gives cause for satisfaction. The restructuring of areas of competence should also open up the way for greater efficiency and transparency. We will, though, in the interests of our citizens, be looking at each individual Commissioner extremely thoroughly. This will be a hearing though and not an interrogation. We need credible representatives for it to be a strong Commission. This is why we urgently need the relevant information though. It is necessary that the findings of the Committee of the Wise Men"s second report be distributed suitably in advance of the hearings. Otherwise, the seeds of a new crisis between Parliament and the Commission will have been sown. Any delay in the appointment of the Commission would not be in the interests of our citizens either. In view of the great tasks ahead, whether it is enlargement, the Intergovernmental Conference or reconstruction in Kosovo, the European Union must be able to act at all levels as soon as possible. (Applause)"@lv10
"(DE) Mijnheer de Voorzitter, mijnheer de voorgedragen voorzitter van de Commissie, zelden gaat de nieuwe samenstelling van de Commissie met zulke grote verwachtingen en hoop gepaard als nu. Het wantrouwen van de burgers jegens de Commissie, dat – let wel – veroorzaakt werd door het wangedrag van enkele commissarissen, zit diep. Uw voordracht, mijnheer Prodi, tot voorzitter van de Commissie en de nu plaatsgevonden benoeming van uw team wekken echter bij velen hoge verwachtingen. U bent de eerste Commissievoorzitter die de individuele verantwoordelijkheid van een commissaris in geval van wangedrag hard kan maken en de betrokken commissaris kan ontslaan. Dit is een belangrijke stap in de richting van vertrouwen. Ook al weerspiegelt de Commissie niet de meerderheid die bij de Europese verkiezingen uit de bus kwam, toch zijn wij voldaan over de herbenoeming van een aantal commissarissen die hun sporen hebben verdiend. Ook de herstructurering van de portefeuilles wekt verwachtingen voor meer efficiëntie en transparantie in de toekomst. Wel moeten wij in het belang van de burgers nu elke commissaris goed aan de tand voelen. Zij zullen worden gehoord, niet verhoord. Wij hebben geloofwaardige vertegenwoordigers nodig voor een sterke Commissie. Wel hebben wij behoefte aan informatie. De bevindingen uit het tweede verslag van het Comité van wijzen moeten tijdig, voor het begin van de hoorzittingen, voorhanden zijn. Anders zal een nieuwe crisis tussen het Parlement en de Commissie voorgeprogrammeerd zijn. Een vertraging van de investituur van de Commissie is evenmin in het belang van de burgers. De Europese Unie wachten grote taken: uitbreiding, intergouvernementele conferentie, wederopbouw van Kosovo. Daarom moet de Europese Unie op alle niveaus zo snel mogelijk slagvaardig worden. (Applaus)"@nl2
"(DE) Senhor Presidente, Senhor Presidente designado da Comissão, a formação de uma nova Comissão raras vezes foi acompanhada de tanta expectativa e esperança como agora. A desconfiança entre os cidadãos e a Comissão – causada, é certo, pela conduta incorrecta de alguns Comissários – tem raízes profundas. Todavia, Senhor Professor Prodi, a sua nomeação como Presidente designado da Comissão, bem como a designação da sua equipa, que agora teve lugar, é motivo de grande esperança. É o primeiro Presidente da Comissão a poder pôr em prática a responsabilidade individual dos Comissários em caso de conduta incorrecta e a poder demiti-los. Este é um passo importante para a criação de um clima de confiança. Embora a Comissão não reflicta as maiorias resultantes das eleições europeias, o facto de Comissários com provas dadas terem voltado a ser nomeados é um elemento de satisfação. Também a restruturação dos domínios de competência deixa antever uma maior eficiência e transparência para o futuro. No entanto, no interesse dos cidadãos, submeteremos cada um dos Comissários a um exame minucioso. Trata-se, contudo, de uma audição e não de um interrogatório. Necessitamos de representantes credíveis para uma Comissão forte, mas para tal precisamos urgentemente das informações necessárias. É fundamental que possamos dispor das conclusões do segundo relatório dos peritos independentes antes do início das audições. Caso contrário é de prever desde já uma nova crise entre o Parlamento e a Comissão. O atraso na nomeação da Comissão também não serve os interesses dos cidadãos. Face aos grandes desafios que se lhe deparam – seja o alargamento, seja a Conferência Intergovernamental, seja a reconstrução do Kosovo –, é preciso que a União Europeia adquira, o mais rapidamente possível, capacidade de intervenção a todos os níveis. (Aplausos)"@pt11
"(DE) Herr talman, herr designerad kommissionsordförande! Det är sällan kommissionens nybildande har präglats av så stora förväntningar och förhoppningar som den här gången. Medborgarnas misstro mot kommissionen som, märk väl, orsakats av vissa kommissionärers felaktiga beteende är djupt rotad. Utnämningen av er, professor Prodi, till designerad ordförande i kommissionen, och därefter nomineringen av ert team ger god anledning att hoppas. Ni kommer att bli den första kommissionsordförande som kan ställa den enskilda kommissionären till svars om denne uppvisar ett felaktigt beteende och sedan avskeda personen ifråga. Det är ett viktigt steg på vägen mot ett förtroendeskapande. Även om inte kommissionen speglar den majoritet som framgick av det europeiska valet, är det tillfredsställande att vissa pålitliga kommissionärer åter har nominerats till posten som kommissionär. Även omstruktureringen av de olika ansvarsområdena kommer i framtiden att leda till en ökad effektivitet och insyn. Vi kommer framför allt för medborgarnas skull syna varje enskild kommissionär i sömmarna. Men det kommer att bli en utfrågning och inte ett förhör. Vi behöver trovärdiga företrädare för en stark kommission. Men det innebär att vi snarast behöver få den information som krävs. Det är viktigt att slutsatserna från den oberoende expertkommitténs andra rapport läggs fram i god tid innan utfrågningarna. Annars kan man förutspå en ny kris mellan parlamentet och kommissionen. Inte heller en försenad tillsättning av kommissionen ligger i medborgarnas intresse. Inför de stora uppgifter som väntar – oavsett om det är utvidggningen, regeringskonferensen eller återuppbyggandet av Kosovo – måste Europeiska unionen förbli handlingskraftig på alla nivåer. (Applåder)"@sv13
lpv:unclassifiedMetadata
"Stenzel (PPE)"13,5,2,1,8,10,3,12,11,7,9,6

Named graphs describing this resource:

1http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Danish.ttl.gz
2http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Dutch.ttl.gz
3http://purl.org/linkedpolitics/rdf/English.ttl.gz
4http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Events_and_structure.ttl.gz
5http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Finnish.ttl.gz
6http://purl.org/linkedpolitics/rdf/French.ttl.gz
7http://purl.org/linkedpolitics/rdf/German.ttl.gz
8http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Greek.ttl.gz
9http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Italian.ttl.gz
10http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Latvian.ttl.gz
11http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Portuguese.ttl.gz
12http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Spanish.ttl.gz
13http://purl.org/linkedpolitics/rdf/Swedish.ttl.gz
14http://purl.org/linkedpolitics/rdf/spokenAs.ttl.gz

The resource appears as object in 2 triples

Context graph